Zarybnění revírů ČRS, z. s., Východočeského územního svazu v roce 2022

Zarybnění revírů ČRS, z. s., Východočeského územního svazu v roce 2022

 Zarybnění revírů 2022 VčÚS – pdf

            V minulém roce jsme do revírů v užívání Východočeského územního svazu vysadili obsádku všech druhů ryb v celkové hodnotě 28 376 709 Kč a hmotnosti atakující hodnotu 338 tun.

            Rok 2022 se u produkčních rybářů potýkal s nedostatkem násad kapra, a to ve všech věkových kategoriích. Přesto se podařilo funkcionářům VčÚS zarybnit rybářské revíry kaprem v množství 274,6 t o průměrné kusové hmotnosti 1,3 kg.

Výhled na rok 2023 se prozatím nejeví o nic lepší. Podle informací našich hlavních dodavatelů kapra, se očekává nedostatek těžké násady kapra pro účely dalšího chovu.

            Podařilo se velmi vysoké zarybnění línem obecným (6,82 t). Stejně jako v minulých letech, i v roce 2022 byla distribuce štiky obecné (5,5 t) splněna, a to i díky kvalitní produkce násadových štiček z líhně MO Pardubice, jenž se výtěrem štiky historicky věnuje.      

            Značný vliv na plnění zarybňovacích plánů lososovitých ryb mají rybí líhně ve správě místních organizací VčÚS s profesionálním přístupem. Pstruha obecného bylo vysazeno o celkové hmotnosti 3,6 t. Bohužel produkce pstruhů potočních a lipanů podhorních v chovných potocích je stále více negativně ovlivněna absencí jarních srážek, suchým průběhem léta i přísušků, což má za následek vysychání chovných potoků určené právě k produkci lososovitých ryb. Stejně tak případná produkce lososovitých ryb je eliminována ve značné míře predací vydrou říční a volavkou popelavou, čápem černým a morčákem velkým. Vzhledem k dostatečnému množství vhodných mimopstruhových revírů dosáhla celková hmotnost vysazených pstruhů duhových téměř 26 t.

            Velmi dobře byly plněny násady říčních druhů ryb. Jejichž stavy především vlivem predačního tlaku vydry říční a kormorána velkého stále klesají. Kusové zarybnění ostroretky stěhovavé, podoustve říční a parmy obecné bylo oproti zarybňovací povinnosti několikanásobně převýšeno.

            I v roce 2022 se opět dařilo zajistit vysazovaní ryb ohrožených, jako je mník jednovousý a jelec jesen. Zmíněné dva druhy ryb byly před 20 lety téměř vyhubeny a jejich početnost díky pravidelnému vysazování VčÚS výrazně stoupla.

            S ohledem na stále neutěšující migrační prostupnost toků a narůstající početnost rybožravých predátorů je výskyt úhoře v našich podmínkách závislý na vysazování dováženého monté. K této skutečnosti ČRS, z. s., VčÚS přistupuje zodpovědně a s vědomím, že v povodí řeky Labe jsou vhodné podmínky pro růst a vývoj mladých úhořů, objednává každoročně do svých rybářských revírů dodávky monté, ať už cestou z vlastních zdrojů (místních organizací a VčÚS) nebo dotačně prostřednictvím Operačního programu Rybářství. V roce 2022 bylo vysazeno 63 kg úhořího monte do našich rybářských revírů za 573 847 Kč.

            Dosti vyhledávaným druhem sportovními rybáři je amur bílý, kterého se podařilo do rybářských revírů vysadit v množství 5,05 t.

            Závěrem lze konstatovat, že zarybňovací plány na revírech Východočeského územního svazu byly v roce 2022 splněny a u většiny významných druhů ryb výrazně překročeny.

Ing. Karel Němec rybářský technik Vč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Informace o zarybnění revírů Vč SHR za rok 2022 Hodnoty zarybnění předepsané dekrety MZe a docílenou skutečnost dle jednotlivých druhů ryb na revírech SHR Vč. pstruhových i mimopstruhových byly splněny. Celková hodnotu násad pro všechny revíry MP i P SHR našeho VčÚS představuje částku 14. 987. 000,- Kč. Docílená skutečnost zarybnění je pak 28 376 710,-Kč. Rozhodující položkou zarybnění na MP revírech je kapr – předpis 11. 509. 022,- Kč; skutečnost 16.187.803,- Kč. Na pstruhových revírech představuje hodnota celkového zarybnění dle dekretu 3. 590. 000,-Kč – dosažená skutečnost je pak 5. 280. 000,-Kč.