Rybářský informační systém „RIS“ (5) – Sport a mládež

Jelikož práce na Rybářském informačním systému značně pokročily i v dalších oblastech, přinášíme nový článek, který je tentokrát tematicky zaměřen na oblast sportu a mládeže.

V předcházejících dílech jsem popsali, jaká byla historie systému, a co mu předcházelo, věnovali jsme se správě členské základny, hospodaření na revírech a rybníkářství a rybářské stráži. V aktuálním článku popisujeme správu agendy sportu a mládeže, zejména registraci sportovců, centrální evidenci závodů a další.

Analytická skupina ČRS k oblasti Sport a mládež je složena z těchto zástupců: Jitka Chybová (Rada ČRS, garant skupiny), Jiří Marek st. (Jihočeský ÚS), Jan Hozman (Západočeský ÚS), Jiří Pejchar (Východočeský ÚS), Radek Zahrádka (Středočeský ÚS), Jiří Janků (ÚS města Prahy), Miloš Marek (Severočeský ÚS), Jiří Plachý (Moravskoslezský ÚS), Zdeněk Paul (Jihočeský ÚS), Miroslav Neuman (Středočeský ÚS), Petra Hnízdilová (Rada ČRS) a Josef Mareš (ÚS města Prahy). Všem členům skupiny patří poděkování za jejich práci na přípravě nového informačního systému ČRS v předmětné oblasti.

Agenda sportu

Do prostředí RISu se nově přesune také celá agenda sportu, kterou ČRS zastřešuje nejen za Český, ale také za Moravský rybářský svaz.

Z pohledu závodníků bude systém zajišťovat zejména registraci sportovce a prodej sportovních známek, která nově bude provázaná na záznam dané osoby v evidenci členské základny. Registrační průkaz sportovce bude virtuální, jeho fyzická podoba, včetně vylepování sportovních známek, již nebude potřeba. Platbu sportovních známek bude možné provádět bezhotovostně prostřednictvím platební brány systému.

Systém sportovcům umožní registrovat se na jednotlivé závody, za předpokladu, že splní kvalifikační kritéria pro přihlášení – splnění těchto kritérií bude automaticky v systému hlídané. Sportovec se zároveň kdykoli dostane do sekce žebříčků, kde si bude moci kontrolovat všechny závodní výsledky a svou pozici nejen v ligových soutěžích.

PXL 20210802 120842096 2

Výrazných změn doznají také termínové kalendáře a propozice jednotlivých závodů. Systém nabídne celou řadu podpůrných funkcionalit pro členy sportovních odborů, rozhodčí a organizátory závodů. Jednotlivé závody budou pevně spojeny s revírem, na kterých se budou konat – informace o konání závodu na určitém revíru tak bude dostupná i pro řadové rybáře v klasickém přehledu revírů, společně s informací, zda je v daném období revír pro veřejnost přístupný či nikoli. Prostřednictvím systému bude probíhat celý proces tvorby a schvalování termínových kalendářů – od schvalování jednotlivých závodů sportovními odbory až po udělení souhlasu uživatele daného revíru s konáním závodu.

C2401BB6 4318 4243 9B8E 9790D69F13AA 1 105 c

Řadu dalších funkcionalit nabídne RIS také pro rozhodčí, automaticky bude také poskytovat podklady nutné pro dotační tituly, které ČRS na oblast organizovaného sportu dlouhodobě čerpá. RIS v oblasti sportu bude zároveň dostupný nejen pro „profesionální“ sportovce, ale budou jej moci využívat i místní organizace a organizátoři lokálních závodů, které nejsou zahrnuty do oficiálních termínových kalendářů jednotlivých sportovních odborů.

Agenda dětí a mládeže

ČRS zabezpečuje také značně rozsáhlou agendu práce s dětmi a mládeží. I tato agenda bude nově spravována prostřednictví RISu. V rámci systému bude vedena evidence rybářských kroužků, kde dochází každý rok před začátkem školního roku k aktualizaci všech údajů o kroužku. RIS také umožní vedení elektronické třídní knihy, tedy záznamu o činnosti kroužku. Prostřednictvím RISu se také zjednoduší příprava a realizace vzdělávání vedoucích kroužků, systém umožní zveřejnění vzdělávacích akcí pro vedoucí, rozeslání pozvánek na školení i přihlašování zájemců, a to včetně agendy evidence zákonných zástupců dětí, jejichž souhlas je pro řadu činností v této oblasti explicitně vyžadován.

PHOTO 2022 09 02 21 26 11

V RISu bude možné také zveřejňování všech akcí pro děti a mládež, a to pořádaných na všech úrovních svazu od jednotlivých kroužků, přes MO, ÚS až po Radu. Jedná se zejména o výlety, závody, letní tábory a další aktivity. Prostřednictvím RISu bude také umožněno rodičům přihlásit své dítě do rybářského kroužku nebo najít vhodnou organizaci v okolí, která má v kroužku volné kapacity.

V neposlední řadě budou zcela předělány zkušební a testovací rozhraní, využívané pro soutěž Zlatá udice, která je určena dětem a mládeži. A to včetně vyhodnocení a postupových kritérií do vyšších kol a všech úrovních (MO, okresní kolo, územní kolo, národní kolo).

PXL 20220618 063918076

Zeptali jsme se…

V čem vidíte největší výhody RISu v agendě sportovních odborů v ČRS?

Jitka Chybová (vedoucí oddělení sportu a mládeže Sekretariátu Rady ČRS)

Přesun agendy sportu do prostředí RISu přinese sportovcům především větší pohodlí. Správa sportovní agendy bude probíhat online, a to ve všech úkonech ohledně závodní činnosti, a to jak v administrativních, tak platebních záležitostech (sportovní známky). Oddělení sportu bude všem sportovcům při přechodu na nový systém maximálně nápomocno. Věříme, že nový systém bude pro všechny přínosem, a není potřeba z něho mít obavy.

V čem spatřujete největší přínos RISu v oblasti dětí a mládeže?

Petra Hnízdilová (oddělení sportu a mládeže Sekretariátu Rady ČRS)

Především v modernizaci agendy, která se vztahuje k rybářským kroužkům. Kroužky budou lépe dohledatelné a informace k nim budou dostupné na jednom místě a pravidelně se budou aktualizovat. RIS umožní rodičům najít nejen nejbližší rybářský kroužek v jejich okolí, ale umožní i podat přihlášku do tohoto kroužku. Přehled bude i v akcích a aktivitách, které jednotlivé kroužky pořádají. Důležitá je i elektronická třídní kniha, která pomůže nejen vedoucím kroužků při evidenci dětí, ale i ČRS například při vyúčtování dotací. Prostřednictvím RISu bude možno lépe informovat o pořádaných školeních pro vedoucí na všech úrovních svazu, kdy upozornění bude zasláno přímo na jejich email. Velkým přínosem bude i zpřesnění sumářů o počtech dětí v kroužcích, počtech vedoucích, o táborech, akcích pro organizovanou i neorganizovanou mládež atd.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš, Tomáš Kočica, Jitka Chybová