Ohlédnutí za XIX. Republikovým sněmem Českého rybářského svazu

Dne 24. září 2022 zasedal XIX. Republikový sněm ČRS, který je nejvyšším orgánem spolku. Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 139 delegátů a 13 členů Republikové rady ČRS (dva se omluvili). Letošní sněm byl sněmem volebním, proběhla tedy volba předsedy ČRS na další čtyřleté období.

Sněm byl zahájen v půl desáté v Konferenčním centru Floret v Praze Průhonicích. Po úvodní znělce přivítal delegáty a hosty předseda ČRS Dr. Karel Mach. Vedením první části Sněmu byl pověřen předseda Východočeského ÚS Václav Horák, druhou část jednání řídil předseda Jihočeského ÚS Ing. Karel Koranda.

PHOTO 2022 09 24 12 53 12

První část jednání řídil předseda Východočeského ÚS Václav Horák

PHOTO 2022 09 24 12 54 39

Předseda ČRS Dr. Karel Mach přivítal delegáty, členy Republikové Rady, členy RDR a významné hosty

Z hostů se Sněmu zúčastnili Ing. Josef Kott, předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dále pana doktor Martin Žižka, ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství.

PHOTO 2022 09 24 12 53 12 new new

Významní hosté – Dr. Martin Žižka a Ing. Josef Kott (zprava)

Dále pan předseda ČRS Dr. Mach přivítal Ing. Karla Anderse, bývalého místopředsedu ČRS, bývalého předsedu ÚSMP, bývalého předsedu ekonomické komise při Radě ČRS a dlouholetého funkcionáře ČRS a poděkoval mu za dlouholetou práci pro ČRS. Váženým hostům děkujeme za přijetí pozvání a jejich proslovy.

PHOTO 2022 09 24 12 53 12 new

Poděkování Republikové rady ČRS Ing. Karlu Andersovi za dlouholetou práci pro ČRS

Dále proběhlo schválení jednacího řádu a volebního řádu, volba pracovních komisí a schválení programu jednání Sněmu. V další části přednesl jednatel ČRS Dr. Roman Heimlich kontrolu usnesení XVIII. Republikového sněmu, zaměřil se na plnění klíčových úkolů v oblasti legislativy, propagace, dotačních podmínek a spolupráce se subjekty na úrovni státní správy i mezinárodních rybářských organizací. Zdůraznil také ekonomické a hospodářské ukazatele ČRS, které jsou v posledních letech více než příznivé, avšak lze předpokládat, že i na ČRS v budoucím období dopadne nepříznivá ekonomická situace a budeme čelit díky předpokládané inflaci zejména nárůstu cen násad, energií, krmení, nákladů na nájmy vodních ploch i dalších vstupů.

PHOTO 2022 09 24 12 53 58

Jednatel ČRS Dr. Heimlich přednesl kontrolu usnesení minulého sněmu

Následně v obsáhlé prezentaci okomentoval předseda ČRS Dr. Karel Mach podrobnou Zprávu o činnosti a hospodaření Republikové rady ČRS za volební období 2019-2022. Během této doby se podařilo dosáhnout celé řady úspěchů, o těch nejvýznamnějších jsme Vás informovali prostřednictvím aktualit v období před Sněmem (článek 1, článek 2, článek 3, článek 4).

PHOTO 2022 09 24 12 59 34

Delegáti ÚS města Prahy

V hodnoceném období byl zaznamenán poměrně výrazný nárůst členské základny, a to včetně dětí a mládeže. Navýšeno bylo zarybňování revírů s důrazem na dravé, lososovité a reofilní druhy a došlo také k rozšíření nabídky revírů. Rovněž se podařilo najít nový systém redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek. Tento systém je velmi motivační pro místní organizace a územní svazy, aby byla dále navyšována produkce a vysazování zejména dravých a lososovitých druhů ryb. Schváleny byly také nové Stanovy a Jednací řád ČRS, kde klíčovými body byly zejména možnost hostování člena v jiné než mateřské organizaci, přepracování systému kárného řízení včetně sazebníku trestů či úprava činnosti ČRS v době nouzového stavu.  Díky nadstandardní spolupráci s orgány státní správy se podařilo zastavit některé nepříznivé legislativní návrhy ohrožující výkon rybářského práva, jako byl například návrh EU na zákaz použití olověných zátěží v rybářství nebo národní seznam invazních a nepůvodních druhů. Úspěšně se podařilo zahájit tvorbu Rybářského informačního systému, vysoutěžit dodavatele a zahájit práce na programování celého systému. Nasazení systému do ostrého provozu je podle smluvního harmonogramu předpokládané v listopadu roku 2023, předcházet mu bude pilotní provoz a rozsáhlé testování a školení uživatelů.

„Ukázalo se, že i v komplikovaných tématech dokážeme najít shodu, pokud jsou jednání otevřená a konstruktivní. Ač uplynulé volení období nebylo jednoduché, a nebude ani to následující, řadu problémových záležitostí se nám podařilo společnými silami již vyřešit a některé současně realizované je třeba dokončit. Pevně ale věřím, že se nám podaří svaz zmodernizovat a posunout kupředu a našim nástupcům jej zachovat v dobrém a udržitelném stavu.“ řekl předseda ČRS Dr. Karel Mach ve svém projevu.

PHOTO 2022 09 24 12 53 12 new new new

Část zástupců Republikové rady ČRS (zleva Ing. Jan Štípek, Zdeněk Mužík, Ing. Jan Nejedlý, Ing. Josef Kostka, Mgr. Radomír Bednář, Petr Machala)

V další části zasedání přednesl předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Leoš Křenek zprávu o činnosti tohoto orgánu. Ve svém projevu zhodnotil kontrolní činnost za uplynulé volební období. Za uplynulé volební období RDR ČRS provedla celkem 51 kontrol a měla 17 zasedání.

PHOTO 2022 09 24 12 56 54 new

Předseda RDR ČRS Dr. Leoš Křenek přednesl zprávu o činnosti tohoto orgánu

Následoval samostatný bod věnovaný Rybářskému informačnímu systému. Byl představen koncept celého systému, dále jednotlivé agendy, které bude možné jeho prostřednictvím spravovat, a byly předvedeny také první grafické náhledy jednotlivých obrazovek. Prezentaci se věnovali Bc. Tomáš Kočica, projektový manažer RIS za ČRS, Jana Leitkepová ze společnosti Equica, která provádí projektový dozor nad celým průběhem tvorby systému a Ing. Jana Čechová ze společnosti Asseco CE jako zástupce dodavatele systému.

PHOTO 2022 09 24 13 01 31

Představení konceptu Rybářského informačního systému

PHOTO 2022 09 24 12 56 54

Bc. Tomáš Kočica manažer RIS za sekretariát Republikové rady ČRS

Dále se XIX. Republikový sněm ČRS zabýval návrhem Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko na úpravu Stanov ČRS. Schválená změna nově přenáší odpovědnost za schválení účetních závěrek a rozpočtů na výbory místních organizací; tyto dokumenty jsou následně brány na vědomí členskou schůzí místní organizace. Nově je upravena povinnost zachování mlčenlivosti všech kontrolních orgánů (Dozorčí komise MO, Územní dozorčí komise a Republikové dozorčí rady) o skutečnostech, se kterými se při kontrolní činnosti seznámili, pokud se nejedná o povinnost poskytnout informace dle právního předpisu. Doposud se mlčenlivost vztahovala pouze na dozorčí komise místních organizací. XIX. Republikový sněm ČRS schválil všechny předložené návrhy na změnu Stanov ČRS.

3

Následujícím bodem programu byl návrh na zvýšení členského příspěvku. Republiková rada ČRS v návaznosti na inflaci a ekonomickou situaci projednala na svých zasedáních v roce 2022 zvýšení členských příspěvků všech věkových kategorií členů ČRS. Na svém zasedání dne 2. 6. 2022 Republiková rada ČRS rozhodla, že předloží Republikovému sněmu ČRS návrh na úpravu členských příspěvků s platností od roku 2023 v kategorii dospělých ze stávajících 500 Kč na částku 700 Kč, v kategorii mládeže ze stávajících 200 Kč na 300 Kč a v kategorii dětí ze stávajících 100 Kč na 150 Kč.

Z důvodu sjednocení metodiky rozdělování podílů výnosů z prodeje členských známek napříč věkovými kategoriemi se navrhuje procentní dělení podílu na výnosu z nově stanovených hodnot členských příspěvků v poměru 50 % pro MO ČRS, 37 % pro ÚS ČRS a 13 % pro Republikovou radu ČRS (doposud tento poměr dělení platil pro kategorii dospělých, u kategorií dětí a mládeže byl mírně odlišný – nová úprava přináší územním svazům více financí pro podporu činnosti dětí a mládeže).

XIX. Republikový sněm ČRS schválil s platností od roku 2023 zvýšení členského příspěvku dospělých od roku 2023 na 700 Kč, mládeže 300 Kč, dětí na 150 Kč s rozdělením v poměru 13 % Republiková rada ČRS, 37 % územní svazy ČRS, 50 % místní organizace ČRS.

Bez názvu

Navýšení členského příspěvku přispěje k zachování a rozvoji všech stávajících výhodných podmínek rybolovu, k udržení současné stability a vlivu, který naše organizace ve stávajícím společenskopolitickém a ekonomickém prostředí disponuje. Mělo by být v zájmu každého člena ČRS, aby i nadále zůstaly zachovány dosavadní možnosti přístupu k rybolovu pro všechny členy ČRS.

V poslední části zasedání pak proběhla volba předsedy ČRS. Navržen byl jeden kandidát, a to stávající předseda ČRS Dr. Karel Mach, který byl do funkce na další volební období navržen konferencí Západočeského ÚS dne 25. 5. 2022. Stávající předseda byl zvolen drtivou většinou delegátů (Pro: 131; Proti: 4; Zdrželo se: 13) a byla mu tak i pro další období vyslovena důvěra. Pan předseda v rámci své prezentace rovněž přednesl program a své vize do následujícího období. Staronovému předsedovi ČRS gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v novém volebním období.

PHOTO 2022 09 24 13 52 30

Dr. Karel Mach děkuje delegátům za vyslovenou důvěru do dalšího období

hlavni foto

Dr. Karel Mach se narodil v roce 1967. Členem ČRS je od roku 1980. Od roku 2018 je předsedou ČRS, je místopředsedou pro mládež a sport Západočeského ÚS a předsedou MO ČRS Plzeň 2. Pracuje jako vedoucí oddělení vnitřní kontroly a stížností Městské policie Plzeň.

V poslední části zasedání přednesl delegátům Ing. Karel Koranda informaci o složení Republikové rady ČRS a Republikové dozorčí rady ČRS na následující volební období.

V posledním bodu programu delegáti schválili závěrečné Usnesení XIX. Republikového sněmu Českého rybářského svazu.

PHOTO 2022 09 24 13 04 39

Závěrem Sněmu popřál nově zvolený předseda ČRS Dr. Karel Mach delegátům mnoho štěstí a jednání ukončil.

Další Republikový sněm ČRS je plánován na podzim roku 2024.

Petrův zdar!

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich, David Zdvořáček