Ze zasedání hospodářského odboru Rady ČRS

Hospodářský odbor Rady ČRS se sešel na svém zasedání 1. 6. 2022. Přizváni byli rovněž členové pstruhařské sekce odboru a hosté. Z hostů se zasedání zúčastnili Ing. Ján Regenda, Ph.D. z Ústavu akvakultury a ochrany vod Jihočeské univerzity, Ing. Jiří Musil, Ph.D. z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a Mgr. Jakub Mořický a Ing. Aleš Řezníček z Oddělení rybářství a včelařství Ministerstva zemědělství. Jednání se rovněž zúčastnili statutární zástupci ČRS předseda Dr. Karel Mach a jednatel Dr. Roman Heimlich. Zasedání řídil předseda hospodářského odboru Rady ČRS Václav Horák.
Na programu jednání byly následující body: informace ke Zprávě o činnosti ČRS za rok 2021, vyhodnocení statistiky úlovků na revírech ČRS za rok 2021, projednání podmínek a pravidel zpětné redistribuce za úlovky a docházky na ÚS povolenky na revírech Rady ČRS ve vztahu k systému CS redistribuce, příprava dodatku pro rok 2023 k CS soupisu revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023.IMG 0757Na zasedání byly odprezentovány výstupy přizvaných hostů. Ing. Ján Regenda, Ph.D. prezentoval vystoupení s názvem „Plevelné“ ryby, aneb střevlička východní a kol., přehlížený problém kapří družiny rybničné, kde představil problémy způsobované nepůvodními druhy v současném hospodaření na rybnících. Mgr. Jakub Mořický představil za Ministerstvo zemědělství veřejné zakázky jejichž realizace vyplývá z Nařízení Rady ES č. 1100/2007, konkrétně Revize plánu managementu úhoře říčního (Anguilla anguilla) v ČR a Monitoring migrace úhoře říčního (Anguilla anguilla) na území ČR a informoval o přijetí Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny a o postupu příprav novely vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Ing. Jiří Musil, Ph.D. pak za VÚV TGM seznámil hospodářský odbor Rady ČRS s konkrétními plány a postupem realizace shora uvedených veřejných zakázek týkajících se úhoře říčního.IMG 0754

Hospodářský odbor Rady ČRS vzal na vědomí informace ke Zprávě o činnosti ČRS za rok 2021 a vyhodnocení statistiky úlovků na revírech ČRS za rok 2021. Hospodářský odbor Rady ČRS projednal Návrh dodatku pro rok 2023 k Rybářského řádu ČRS pro rok 2022 a 2023 a doporučil předložit materiál ke chválení Radě ČRS. V dodatku došlo k zapracování novely zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství tak, že při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se nově zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu a za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu. Toto ustanovení se v podmínkách ČR týká střevličky východní a slunečnice pestré o jejichž zařazení na unijní seznam a promítnutí do zákona o rybářství jsme již dříve informovali v našem článku.

Za ČRS Lukáš Mareš

IMG 0760