Ze zasedání Rady ČRS (leden 2021)

První letošní zasedání Republikové rady se konalo 7. ledna 2021 prostřednictvím videokonference. Hlavními body byly informace o rozhraní pro zpracování povolenek E-Sumář, postup prací na Rybářském informačním systému, návrhy na změny Jednacího řádu a Stanov ČRS a také plány práce odborů a komisí na rok 2021.

V úvodu zasedání informoval jednatel ČRS ing. Heimlich  členy Rady o ukončení testovací fáze elektronického rozhraní pro zpracování odevzdávaných povolenek E-Sumář k 21.12.2020. Toto rozhraní je využívané pro sumarizaci úlovků a docházek na celosvazové a celorepublikové povolenky; jeho prostřednictvím zároveň probíhá zpracování územních povolenek ÚS města Prahy,  Západočeského ÚS, Severočeského ÚS a části povolenek Středočeského ÚS.

Předseda dr. Mach konstatoval, že díky trvajícím vládním protiepidemiologickým opatřením není zatím možné predikovat datum svolání XVIII. Republikového sněmu. Zároveň zdůraznil potřebu využít čas do svolání Sněmu k intenzivní komunikaci s místními organizacemi a nalezení plošné shody nad návrhy na změny Stanov, a to zejména v oblasti brigádnické povinnosti. Pokud nebude tato shoda nalezena, nebude návrh změn v této oblasti Sněmu předložen.

Předseda Mach navrhl členům Rady ustanovení pracovní skupiny, složené ze zástupců jednotlivých územních svazů, která by se měla zabývat  jednotným závazným sazebníkem kárných opatření za porušení pravidel výkonu rybářského práva. Tento sazebník kárných opatření by měl odstranit rozdílné ukládání kárných opatření za stejné porušení pravidel výkonu rybářského práva. Republiková rada tento návrh jednomyslně podpořila, územní svazy ustanoví své zástupce do pracovní skupiny, která se bude podobou jednotného závazného sazebníku kárných opatření zabývat.

Právní komise předloží návrh na úpravy Jednacího řádu ČRS, následně budou územní svazy vyzvány k zaslání stanoviska k tomuto materiálu.

Nadále trvá proces přípravy implementace připravovaného Rybářského informačního systému (RIS) do úrovně všech organizačních složek ČRS. Předseda Mach  informoval členy Rady o tom, že v závěru roku byl Evropskou komisí schválen bez připomínek Pracovní plán sběru dat ČR 2021, ve kterém je RIS představen a který deklaruje zájem státní správy využít RIS ke sběru agregovaných dat. Tento krok je významným předpokladem pro čerpání dotace na RIS z OP Rybářství (Data Collection). Jednatel ing. Heimlich dále informoval o pokračujícím výběrovém řízení na zhotovitele RIS a krocích, které budou následovat po ukončení výběrového řízení ve vztahu k čerpání dotace z OP Rybářství a konstatoval, že postup je v souladu s předem schváleným harmonogramem přípravy RIS.

Předseda Republikové dozorčí rady ing. Křenek seznámil členy Rady s výsledkem kontroly čerpání a účelného využívání finančních prostředků na výstavní činnost za uplynulý rok. Konstatoval, že kontrola neshledala žádné závady.

Republiková rada vzala na vědomí plány práce odborů a komisí na rok 2021. Předloženy byly plány práce Ekonomické komise, Hospodářského odboru, Odboru čistoty vod a životního prostředí, Odboru mládeže a sportovních odborů. Rada rovněž schválila návrhy sportovních odborů na jmenování státních trenérů jednotlivých disciplín na období 2021-2024.  Státním trenérem v rybolovné technice byl jmenován pan Karel Světelský (kategorie juniorů) a pan Josef Luxa st. (kategorie seniorů), státním trenérem můžů v LRU plavaná se stal pan Roman Pokorný st.   

Příští zasedání Republikové rady se bude konat 4. února 2021.