Společné jednání myslivců, rybářů a lesníků jako odborných hospodářů v krajině, jednali o návrhu memoranda a vzájemné spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Tisková zpráva – 29.9.2020 Hradec Králové

Zástupci pěti okresních mysliveckých spolků – OMS Náchod, OMS Jičín, OMS Rychnov n Kněžnou, OMS Trutnov, OMS Hradec Králové a zástupci ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU – Východočeského územního svazu spolu s Lesnicko dřevařským vzdělávacím institutem zahájili společné jednání o vzájemné spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vedeným hejtmanem Jiřím Štěpánem. Cílem setkání bylo vytvoření platformy spolupráce mezi jednotlivými odbornými hospodáři a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

„Myslivci a rybáři jsou velmi důležití zástupci spolkového života a to nejen na vesnicích. Pro přírodu a krajinu přinášejí velké množství poctivé práce, často bez národu na jakoukoliv odměnu. Vítám, že nově vzniklou platformou spolupráce se myslivci a rybáři zařadí spolu s hasiči k organizacím, které budou pravidelně se zástupci kraje spolupracovat. Uvádí Jiří Štěpán hejtman Královéhradeckého kraje.

Podpisem spolupráce dostávají spolky působící v Královéhradeckém kraji možnost efektivně rozvíjet a prezentovat svoji činnost a to nejen ve vztahu k veřejnosti.

„Činnost myslivců chceme ve spolupráci s Krajským úřadem nadále rozvíjet, máme zájem o představení naší práce ve směru k veřejnosti. Pro děti a mládež, chceme připravit spoustu volnočasových aktivit, které děti zavedou nejen do lesa. Jsme rádi, že nám vedení kraje v těchto aktivitách podává pomocnou ruku“. Zmiňuje předseda Okresního mysliveckého spolku v Náchodě Petr Urban.

„Naše činnost zahrnuje nejen práci v rybářském sektoru, péči o ryby a vodní toky. Naši členové pořádají mnoho aktivit pro veřejnost, na kterých se může blíže seznámit s činnosti rybáře během celého roku. Podporou ze strany Královehradeckého kraje si vážíme a budeme ji nadále rozvíjet.“ Zmiňuje Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

„Lesnicko dřevařský vzdělávací institut byl organizátorem setkání zúčastněných odborných hospodářů v krajině a zástupců vedení kraje. Práce všech účastníků nově vzniklé platformy spolupráce utváří hodnoty, které jsou v dnešní době nezastupitelné a je potřeba je podporovat. Musíme se společně zaměřit na propagaci své činnosti, vytváření nových společných projektů a zlepšení komunikace s médii a posílení PR.“ Uzavírá Kamil Zahradník ředitel LDVI

Cílem jednání bylo navrhnout postupy k zefektivnění činnosti spolků a zviditelnění jejich činností v zájmu veřejnosti, zefektivnit komunikaci a součinnost mezi sebou a Královéhradeckým krajem.

Výběr některých důležitých bodů spolupráce, které deklarace obsahují:

  • Zapojení mladé generace Královéhradeckého kraje do volnočasových aktivit ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, ekologii, ekosystémům v krajině.
  • Oslovení široké laické i odborné veřejnosti, ve vztahu k aktivitám odborných spolků, jako součást udržení života a tradic na venkově.
  • Spolupráce zúčastněných spolků a přizvání jejich zástupců k přípravě na strategických dokumentech, zákonných úpravách, nařízeních a vyhláškách připravovaných Královéhradeckým krajem, týkající se životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, ekologie, apod. Dále k možnosti připomínkování a vyjádření se k jednotlivým dokumentům, návrhům, žádostem a krokům připravovaných krajem.
  • Podpora ze strany Královéhradeckého kraje v pořádání vzdělávacích a prezentačních akcí zúčastněných spolků směrem k široké veřejnosti, a také k zvyšování odbornosti jednotlivých hospodářů v krajině, školení, přednášky, workshopy, výstavy, veřejné vystoupení apod.
  • Zástupci se dohodli na vzájemné těsné spolupráci při řízeném postupu v osvětě svých činností k veřejnosti, prezentacích a výstupech v médiích, tiskových konferencích, společných prohlášeních a posílení PR, kde budou daleko více postupovat koordinovaně a ve společném zájmu.
  • Spolky se budou aktivně podílet na řešení přírodních pohrom, katastrof a nenadálých situací. Přispívat ke vzájemné spolupráci, postupovat koordinovaně a s nasazením prostředků, kterými disponují, při řešení ekologických a přírodních událostí, katastrof a kalamit. Pomáhat i dalším složkám a vlastníkům k odstranění následků přírodních událostí, jako je: kůrovcová kalamita – vysazování a obnova lesů a porostů, otrava ryb v řece – sběr a odvoz uhynulých ryb, dále povodně, vichřice, přívalové deště, ztracení nebo zranění turistů či návštěvníků lesa apod. Dále mohu na požádání spolupracovat i s ostatními složkami IZS.
  • Přeshraniční spolupráce zahraničních subjektů a partnerů, nejen na úseku osvěty, vzdělávání, vzájemné podpory a komunikace, ale také spolupráce při vzniku náhlých stavů, katastrof, vnějších vlivů jako jsou přírodní nečekané události, nákazy, otravy apod.
  • Prosazování zájmů odvětví a činnosti myslivosti, rybářství, lesnictví a zájmů většiny myslivců a rybářů i zájmů uvedených organizací v České republice ve spolupráci s krajským úřadem.
Kamil Zahradník ředitel LDVI