Ze zasedání Republikové rady (září 2023)

Republiková rada ČRS se sešla 7. září 2023 na svém řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – Odhad prodeje celosvazových povolenek a redistribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2023, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel Dr. Heimlich informovali členy Republikové rady ČRS o předběžném odhadu redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. Podle odhadu dojde oproti předcházejícímu roku za rok 2023 k navýšení příjmů z celosvazové redistribuce.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami rekreačního objektu Štědronín. Republiková dozorčí rada při kontrole shledala, že všechny objekty, zařízení i venkovní prostory jsou ve velice pěkném, udržovaném stavu a musí konstatovat, že nemá žádných připomínek.

Manažer RIS Bc. Kočica informoval členy Republikové rady ČRS o aktuálním stavu RIS. Dne 29. 8. byla na testovací prostředí nasazena verze RIS 1.1.3, která doplňuje všechny podstatné funkcionality nutné pro spuštění provozu ze strany místních organizací. Na přelomu července a srpna všechny MO získaly přístup do školícího prostředí, kde aktuálně mají možnost všechny funkcionality průběžně testovat.

Projekt RIS nyní vykazuje dílčí zpoždění jednotlivých neprioritních funkcionalit. Funkcionality nutné pro spuštění ostrého provozu jsou připraveny a nasazeny na produkčním prostředí, tzn. systém je z pohledu možnosti evidence členů a výdeje povolenek v plánovaných termínech připraven. Ostatní funkcionality, které nejsou pro evidenci a výdej nezbytné (sport, mládež, veřejný portál, kalendář, dokumenty, rybochov atd.) mají aktuálně nastavenou nižší prioritu ve vývoji.

Na zasedání Republikové rady ČRS byli přizváni i zástupci dodavatele, firmy Asseco, a. s. Předseda ČRS Dr. Mach vznesl dotaz, zda toto dílčí zpoždění neprioritních funkcionalit ovlivní spuštění ostrého provozu funkcionalit nutných pro evidenci členské základny a výdej povolenek začátkem listopadu 2023. Ze strany dodavatele byli členové Republikové rady ČRS ubezpečeni, že spuštění ostrého provozu RIS není nikterak ohroženo, a tím ani výdej povolenek na rok 2024, který bude spuštěn začátkem listopadu 2023 v souladu s původním harmonogramem RIS.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák informoval o zasedání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS. Byl projednán zejména návrh popisu revírů Republikové rady ČRS, který byl předložen ke schválení Republikové radě ČRS a návrh rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025, který bude předložen Republikové radě ČRS k hlasování per-rollam po zapracování všech změn související s novelou vyhlášky č. 197/2004 Sb., která čeká na ukončení legislativního procesu.

Republiková rada ČRS se dále zabývala problematikou zrušení pracovního ročního příspěvku (brigád) a jeho promítnutí do pravidelného peněžního příspěvku (členské známky). Předseda ČRS Dr. Mach upozornil, že se nejedná o konečný návrh způsobu řešení. Jedná se o prvotní vizi, jakým způsobem by bylo možné sjednocení řešit. Materiál je zpracován tak, aby bylo možné v něm dále pracovat, tedy libovolně měnit jednotlivé parametry nastavení, a tím i celkové finální výsledky. Je potřeba, aby tento materiál projednaly jednotlivé ÚS a následně je možné se k řešení sjednocení členské známky a pracovního ročního příspěvku vrátit. Dále opětovně a důrazně upozornil, že v případě sjednocení ročního příspěvku za brigády a členské známky nebude Republiková rada ČRS na tomto opatření, jakkoliv finančně profitovat a všechny vybrané prostředky za roční příspěvek za brigády budou určeny MO daného ÚS. Členové Republikové rady ČRS se po rozsáhlé diskuzi shodli, že budou pokračovat jednání a diskuze k možnému sjednocení ročního příspěvku za brigády a pravidelného peněžitého příspěvku.

Republiková rada ČRS dále projednala problematiku návrhu jednotné MP a P povolenky. Byl zpracován písmenný prvotní návrh výpočtu jednotné MP a P povolenky. Republiková rada ČRS vzala materiál na vědomí a uložila hospodářskému a ekonomickému oddělení sekretariátu Republikové rady ČRS pokračovat v přípravě možného řešení. Materiál musí být doplněn zejména o komplexní analýzu, která by zahrnovala návrh redistribuce příjmů z jednotné povolenky ČRS a rozdělení finančních prostředků včetně dalších detailů a parametrů. Jedná se o jednu z vizí, kterými by se mohl do budoucna ČRS ubírat.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 5. října 2023.

Převzato: Za ČRS Lukáš Mareš Rada