Evropská unie rozšířila seznam nepůvodních invazních druhů o další živočichy i rostliny

Vážené rybářky, vážení rybáři,

počínaje rokem 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. O tomto předpisu jsme podrobně informovali v článku zde. 2. srpna 2022 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1203, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii („unijní seznam“).

Unijní seznam nově obsahuje dalších 22 druhů rostlin a živočichů, celý seznam můžete najít na stránkách Státní veterinární správy. Pro české rybáře je důležité, že se k již dříve zařazené střevličce východní (Pseudorasbora parva) a slunečnici pestré (Lepomis gibbosus) nově přidává sumeček černý (Amerius melas).

Jak tento druh poznáme a kde se s ním můžeme setkat a proč je v českých vodách nežádoucí?

Sumeček černý k nám byl zavlečen spolu s násadou kapra z Chorvatska v roce 2003. Je velice podobný sumečkovi americkému. Typickým rozpoznávacím rysem sumečků je 8 vousků a tuková ploutvička. Chceme-li rozlišit tyto dva druhy sumečků od sebe, je možné se soustředit na následující ukazatele:

sumeček černý sumeček americký
hřbet a boky jednolité, tmavé, tmavší než u sumečka amerického,

zbarvení břicha často do sytě žluta/oranžova

hřbet a boky hnědo-zeleně mramorované či tečkované
ocasní ploutev: blána tmavá, paprsky světlé ocasní ploutev: rozdíl mezi blánou a paprsky není patrný
řitní ploutev kratší paprsky řitní ploutve 17- 21 (obvykle 18 – 20) paprsky řitní ploutve 21-24 (obvykle 22 – 23)
trn prsní ploutve kratší, slabě ozubený, 1/3 trnu zcela holá (bez trnů) trn prsní plouteve dlouhý, po celé délce silně ozubený

 

IMG 0136

Sumeček černý (nahoře) a sumeček americký (dole)

IMG 0139

Ocasní ploutve – sumeček černý (nahoře), sumeček americký (dole)

Se sumečkem černým se můžeme setkat v Čechách i na Moravě. Nejpočetnější je dnes zřejmě v jižních Čechách a Polabí.

Sumeček černý je v našich revírech nejen nepůvodním, ale i nežádoucím druhem. Důvodem je především fakt, že vytváří potravní a prostorovou konkurenci původním druhům ryb a s oblibou požírá jejich jikry a plůdek. Je nenáročný na fyzikálně-chemické parametry vody a díky vyvinuté péči o potomstvo má i vysokou míru přežití. Díky tomu rychle kolonizuje nové lokality, odkud vytlačuje jak sumečka amerického, tak naše původní druhy ryb.

Připomínáme všem rybářům, že v zákoně o rybářství, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme od počátku letošního roku dvě zásadní ustanovení: „Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou a od 2. 8. 2022 také sumečka černého nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Znovu se tak obracíme na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomozte tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí společenstva našich vod.

Převzato web Rada: Za ČRS Lukáš Mareš, Pavel Vrána