Ze zasedání Republikové rady (prosinec 2021)

Republiková rada ČRS se sešla na posledním řádném zasedání tohoto roku ve čtvrtek 9. prosince.

Hlavními body jednání bylo schválení rozpočtu ČRS na rok 2022, příprava Jednacího řádu k novým Stanovám ČRS a postup příprav Rybářského informačního systému.

Klíčovým bodem jednání bylo schválení rozpočtu hlavního spolku na rok 2022. Předseda Ekonomické komise Ing. Anders společně s ekonomkou ČRS Ing. Bauerovou podrobně okomentovali předložený návrh rozpočtu, který je vyrovnaný a reflektuje predikci ekonomického vývoje, nákladů a výnosů. Předseda Republikové dozorčí rady (RDR) Dr. Křenek konstatoval, že RDR nemá k předloženému rozpočtu připomínky a společně s Ekonomickou komisí jej navrhuje ke schválení. Na základě těchto doporučení Republiková rada návrh rozpočtu na rok 2022 schválila.

Předseda ČRS Dr. Mach okomentoval průběh XVIII. Republikového sněmu ČRS, který se konal 20. listopadu v Praze. Členové Republikové rady hodnotili Sněm jako dobře připravený s tím, že pro příště bude nutné zajistit větší konferenční prostory. Z důvodu nepředvídatelnosti budoucího vývoje epidemiologické situace doporučil Dr. Mach přesun konání dalšího Sněmu (bude se konat v nadcházejícím roce 2022) z tradičního listopadového termínu do dřívějších měsíců, kdy lze předpokládat klidnější epidemiologickou situaci. Po krátké diskuzi se členové Republikové rady usnesli svolat XIX. Republikový sněm ČRS v termínu 24. 9. 2022. 

Členům Republikové rady ČRS byl právní komisí předložen Jednací řád ČRS, který reflektuje změny Stanov ČRS tak, jak byly schváleny XVIII. Republikovým sněmem ČRS. Termín pro podání připomínek byl stanoven na 19. 12. 2021 tak, aby mohla být aktuální verze projednána výbory všech územních svazů. Následně bude Jednací řád hlasován per-rollam tak, aby vstoupil v platnost k 1. 1. 2022.

Předseda RDR Dr. Křenek dále informoval o výsledcích kontrol za listopad 2021. Kromě kontroly návrhu rozpočtu na rok 2022 proběhla také kontrola čerpání a účelného využití prostředků na výstavní činnost, v této oblasti nebyly RDR zjištěny žádné závady nebo pochybení.

V souvislosti s ukončením výběrového řízení na zpracovatele připravovaného Rybářského informačního systému (RIS) schválila Republikové rada ČRS dne 22. 11. 2021 per-rollam hlasováním  vítěze výběrového řízení, a to na základě doporučení hodnotící komise, složené ze zástupců všech ÚS a MRS. Proces hodnocení nabídek byl dozorován nezávislou advokátní kanceláří.

V rámci přípravy RIS aktuálně probíhá dotazníkové šetření mezi místními organizacemi MRS a ČRS s cílem vytvoření harmonogramu prací migrace dat ze současně využívaných systémů do jednotného rozhraní. Pokračuje činnost deseti pracovních skupin, složených ze zástupců organizačních složek ČRS v jednotlivých oblastech funkcionalit RIS, které budou dodavateli sloužit jako hlavní připomínková místa pro tvorbu systému. Republiková rada zároveň schválila vytvoření pracovního místa manažera RIS při sekretariátu Rady ČRS, jehož pracovní náplní bude koordinace všech činností spojených s přípravou systému; toto pracovní místo bude na základě rozhodnutí Republikové rady obsazeno Bc. Kočicou, který aktuálně zastává pozici tiskového mluvčího Rady ČRS. Na uvolněnou pozici Tiskový mluvčí/PR pracovník bude vyhlášeno otevřené výběrové řízení.

V posledním bodu jednání Republiková rada ČRS jmenovala JUDr. Marka Bařtipána předsedou sportovního odboru Rybolovná technika; návrh na jmenování byl doporučen přímo odborem RT. JUDr. Bařtipán ve funkci nahradí Ing. Ivana Bílého, Ph.D., který oznámil rezignaci na tuto pozici. Za dlouholetou práci pro odbor patří Ing. Bílému, Ph.D. veliké poděkování.

Na závěr zasedání předseda ČRS Dr. Mach poděkoval všem členům Republikové rady za dosavadní práci a konstruktivní přístup na jednáních v roce 2021. Popřál všem členům Republikové rady příjemné strávení Vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2022.

První jednání Republikové rady v novém roce se bude konat ve čtvrtek 6. ledna 2022.

Převzato:Rada ČRS