Konference Východočeského územního svazu dne 1.11.2021

V pondělí 1.11.2021 se konala konference Východočeského územního svazu v kongresovém centru ALDIS Hradec Králové. Po zahájení konference a přivítání hostů v čele s Dr. Machem (předseda Republikové Rady ČRS) přednesl předseda Východočeského územního svazu zprávu za uplynulé období. Obsáhlá zpráva pana předsedy byla doplněna zprávou rybářského hospodáře. Následovala zpráva vedoucího Odboru mládeže, vedoucího LRU, zpráva Ekonomické komise a na závěr zpráv za minulé období přednesla zprávu předsedkyně DK. Jednání konference se neslo v klidném a velice konstruktivním duchu. Zásadní připomínky nebyly k návrhu Stanov ČRS, diskutovala se otázka RIS (rybářský informační systém) a následně problematika pstruhových vod. V diskusi také vystoupil předseda Českého rybářského svazu Dr. Mach a některé doplňující informace ohledně RIS zodpověděl Bc. Kočica.

Na závěr jednání konference bylo přijato usnesení. Opis usnesení.

                                                                          USNESENÍ

z územní konference Českého rybářského svazu, z.s., VčÚS Hradec Králové konané dne  1.11.2021

A. Konference schvaluje:

1) Program jednání a jednací řád konference VčÚS ČRS, z. s.

2) Zprávy výboru VčÚS o činnosti za uplynulé období.

3) Účetní rozvahu a výsledovku za rok 2018, 2019, 2020.

4) Ceny MP a P povolenek na revíry v SHR platné od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022.

5) Ceník násadových ryb a sazby náhrad za dopravu platný od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022.

6) První povolenka zdarma dětem do 15 let pro roky 2022 a 2023.

7) Návrh STANOV Českého rybářského svazu, z. s., které budou předloženy Sněmu ČRS, z.s., v listopadu 2021.

B. Konference ukládá:

1) Výboru VčÚS sledovat ve spolupráci s Republikovou Radou ČRS, z. s. legislativní dění mající vazbu na činnost a postavení svazu. Využít všech dostupných možností zamezit případným negativním dopadům na ČRS, z. s., které by mohly změnou legislativy nastat.

2) Výboru VčÚS vytvářet hospodářské, ekonomické a organizační podmínky pro činnost ČRS, z. s. a zachování územního a celosvazového rybolovu.

3) Všem místním organizacím Východočeského územního svazu prosazovat dokončení jednotného informačního systému (RIS). S tím, že se organizace zavazují jednotný informační systém používat v rozsahu potřeb jednotlivých organizací.

4) Všem organizacím Východočeského územního svazu udržet jednotu českého rybářského svazu.

5) Všem organizacím Východočeského územního svazu zintenzivnit informační toky směrem k veřejnosti i členské základně s využitím všech současných informačních a komunikačních kanálů.

6) Výboru VčÚS poskytovat metodickou pomoc místním organizacím ČRS, z. s.

7) Výboru VčÚS pokračovat v úsilí při získávání vhodných vodních ploch do nájmu, případně do vlastnictví VčÚS pro možnosti sportovního rybolovu.

8) Výboru VčÚS zabývat se na svých jednáních všemi podnětnými příspěvky z dnešní diskuze.

C. Konference ukládá všem MO

1) Všem MO realizovat platby za členské známky a povolenky v termínech platebního kalendáře VčÚS a oznamování termínů výlovů rybochovných zařízení, ze kterých je lovená násada určená k zarybňování revíru SHR. Při nedodržování termínů odvodu plateb za prodané členské známky a povolenky, předložit na základě výzvy územní dozorčí komisi dle § 14 odst. 4 Stanov ČRS, z. s., ke kontrole příslušnou agendu k prodeji členských známek a povolenek. V případě opakovaného porušení stanovené povinnosti, pronést úhradu členských známek a povolenek předem, při jejich převzetí.

2) Všem MO pokračovat ve zvyšování úrovně práce s mládeží a k výuce využívat dostupné moderní prostředky, se snahou zvýšit počty rybářské mládeže v kroužcích.

3) Všem MO podat písemnou informaci o uloženém kárném opatření svému členovi za přestupek té MO, kde byl přestupek zjištěn. Termín stanoven do 30 dnů od obdržení hlášenky o přestupku.

4) Všem MO vystupovat a jednat tak, aby byla zachována jednota ČRS, z. s. a zdržet se všech kroků, které by ji mohly oslabit.

5) Všem MO zkvalitňovat úroveň vyřizování členských záležitostí a přístupu ke členům ČRS, z. s.

D. Konference zmocňuje:

1) Výbor VčÚS, aby v případě cenového navýšení vstupů v souvislosti s ekonomickým vývojem společnosti, mající vliv na kalkulaci cen povolenek k rybolovu, mohl provést pro rok 2023 navýšení jejich současně platných cen.

2) Výbor VčÚS, aby provedl v případě nutnosti následné ekonomické vyhodnocení schváleného usnesení v části A, bod č. 5 a v případě negativních dopadů na finanční hospodaření VčÚS tento zrušit v nejbližším technicky možném termínu.

E. Konference bere na vědomí:

1) Zprávu dozorčí komise VčÚS za uplynulé období.

2) Zprávu výboru VčÚS o výsledcích hospodaření za uplynulé období.

3) Splnění usnesení z minulé konference VčÚS konané dne 29. 10. 2018.

4) Zprávu o jednotném informačním systému ČRS.

V Hradci Králové dne 1.11.2021