Zasedání Republikové rady (květen 2021)

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 6. května 2021; jednání proběhlo prostřednictvím videokonference. Klíčovými tématy byly informace o průběhu a výsledcích výběrových řízení, informace o plánované činnosti Odboru mládeže a zpracování statistik úlovků za rok 2020

V úvodu zasedání informoval předseda Odboru mládeže Jiří Marek členy Rady o plánovaných aktivitách na letošní rok. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou realizovány jak dětské rybářské tábory, tak i národní a mezinárodní kolo soutěže Zlatá udice (18.-20.6.2021, Hradec Králové). Plánované je také tradiční Setkání mládeže; v přípravě je rovněž prezentace rybolovné techniky v rámci Olympijského festivalu.

V předcházejících týdnech pokračovalo statistické zpracování úlovků a docházek za rok 2020. Předseda ČRS Dr. Mach konstatoval, že v letošním roce byl celý proces zatížen nestandardně vysokou chybovostí jak během vyplňování sumarizace ze strany držitelů povolenek (přes 40% odevzdaných povolenek vykazovalo chyby v sumarizaci docházek a úlovků), tak během jejich zpracování některými místními organizacemi, a to zejména v případech, kdy digitalizaci územních povolenek prováděly do vlastních systémů, které neumožňují automatickou kontrolu dat. Ke zvýšené chybovosti jistě přispěla i situace s Covid-19, díky které rybáři ve velké míře odevzdávali povolenky korespondenčně a místní organizace měly omezenou možnost kontroly správnosti vyplnění sumáře v povolence. Tyto chyby se  podařilo během importů do centrálního systému eliminovat. Nadměrnou chybovostí nebyly zatížené celosvazové a celorepublikové povolenky, které byly zpracovávány centrálním zpracovatelem do jednotného systému, podklady pro redistribuci financí za jejich prodeje jsou naprosto odpovídající.

Republikové radě bude předložen návrh, jak do budoucna snížit chybovost úpravou tiskopisů a zefektivnit samotný proces zpracování povolenek. Současná situace opět zdůraznila potřebu zavedení centrálního Rybářského informačního systému – RIS.

V dalším bodu jednání pan předseda Dr. Mach požádal zástupce územních svazů, aby v letošním roce realizovali plánované členské schůze i územní konference – samozřejmě při dodržení všech opatření; vývoj pandemické situace naznačuje, že by se letošní Republikový sněm mohl v podzimním termínu uskutečnit.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Rady s provedenou kontrolou pokladní hotovosti na sekretariátu Rady. Během kontroly nebyly zjištěny závady.

Nadále pokračuje proces vyhodnocení došlých nabídek na zhotovení Rybářského informačního systému (RIS) a přidružené mobilní aplikace pro rybáře a rybářskou stráž, které by měly na konci roku 2022 nahradit všechny dosud využívané systémy v rámci organizačních složek ČRS a MRS. Tento systém také poskytne členské základně výrazně vyšší komfort jak z pohledu množství dostupných informací o revírech a činnosti Svazu, tak z pohledu kvality servisu během prodeje a následného zpracování povolenek. V souvislosti s procesem přípravy na tvorbu RIS Republiková rada jednomyslně schválila uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na „Analýzy procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji pro potřeby vývoje a provozu IS RIS, organizační a technická opatření při zpracování ochrany osobních údajů, legislativní oprávnění užívání osobních údajů“. Výstupem budou jak směrnice pro nakládání s osobními údaji ve vztahu k RIS, tak procesní podklady pro tvorbu samotného systému.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství nadále probíhají administrativní přípravy, umožňující kofinancování celého projektu RIS z Operačního programu Rybářství.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich dále informoval o omezení provozu na revíru Rady – Veslařském kanálu Račice, a to z důvodu uzavření areálu v souvislosti s epidemiologickou situací. Český rybářský svaz vstoupí do jednání se zástupci Veslařského kanálu a projedná možné řešení situace.

30. dubna proběhlo jednání Komise pro výběrová řízení, během kterého bylo vyhodnoceno výběrové řízení na Vydání vzdělávacích materiálů. Vysoutěžená cena je srovnatelná s nabídkou z minulých realizací, Republiková rada následně schválila uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.

V závěru zasedání členové Republikové rady jmenovali zástupce Východočeského ÚS Mgr. Pavla Ruffera do Právní komise Rady ČRS. Na návrh Sportovního odboru LRU Přívlač byl rovněž jmenován p. Josef Zahrádka do funkce státního trenéra reprezentace LRU přívlač z lodí na období 2021 – 2024.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 3. června 2021.

Zdroj- Rada ČRS