Ze zasedání Republikové rady (duben 2021)

Zasedání Republikové rady ČRS se konalo dne 8. 4. 2021 prostřednictvím videokonference. Hlavními tématy byly výsledky zpracování statistiky CS povolenek za rok 2020, postup procesu přípravy Rybářského informačního systému, jednotný sazebník kárných opatření, účetní závěrky za rok 2020 a výsledky a plán hospodaření na revírech Republikové rady.Úvodním bodem zasedání bylo vyhodnocení průběhu zpracování úlovků za sezónu 2020. V letošním roce proběhlo hlavní zpracování povolenek v nově vytvořeném rozhraní E-Sumář ČRS; prostřednictvím tohoto systému byla digitalizována data z 51.965 celosvazových, 1.922 celorepublikových a 54.472 územních povolenek. Následně proběhl import úlovků na územní povolenky těch územních svazů, které využívají pro zpracování sumářů vlastní nástroje.Po ukončení vyhodnocení všech dat budou osloveni všichni současní zpracovatelé s žádostí o zpětnou vazbu na nově poskytované rozraní E-Sumář; připomínky budou do příštího roku zapracovány tak, aby se postupně sjednotily systémy, ve kterých sumarizace probíhá.Předseda Ekonomické komise (EK) Ing. Anders představil členům Rady účetní závěrku a zprávu o hospodaření Republikové rady ČRS za rok 2020. Souhlasné stanovisko vydala k materiálu také Republiková dozorčí rada. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 4.642.980 Kč bude rozhodnutím Republikové rady zúčtován ve prospěch nerozděleného zisku (2.492.980 Kč), fondu sportovní činnosti (2.000.000 Kč) a sociálního fondu (150.000 Kč). Na návrh předsedy EK Ing. Anderse Republiková rada ČRS jednomyslně schválila změnu výpočtu podílu členské známky na sportovní činnost z fixní částky na procentuální podíl, což povede k lepší alokaci v případě navýšení ceny členského příspěvku. Tato změna výpočtu vstoupí v platnost od 1. 1. 2022.

Předseda ČRS Dr. Mach v návaznosti na ukončené statistické zpracování úlovků na celosvazové povolenky za rok 2020 informoval, že meziročně stoupl počet docházek na CS a CR povolenky o 11,8 % na 1.544 milionu docházek (průměrně 29,7 docházek na rybáře). Mírně se zvýšil počet úlovků (o 2,28%). Na CS povolenky bylo ponecháno celkem 453.788 kusů ryb o hmotnosti 742.530 kg.

 

Úlovky na CS povolenky 2020 (dle druhů)
Druh ryby ks kg Meziroční změna (kg)
kapr 242224 563180 101,64%
lín 8626 4567 91,37%
cejn 38446 21791 87,95%
tloušť 3248 2464 95,97%
okoun 8834 3790 101,97%
parma 218 454 113,55%
ostroretka 437 396 129,43%
podoustev 690 323 112,51%
štika 13459 30123 93,98%
candát 16404 33662 105,90%
sumec 3447 26850 90,53%
úhoř 3717 2945 117,91%
pstruh obecný 6062 2576 122,75%
pstruh duhový 26355 11917 108,75%
lipan 272 112 132,32%
siven 3112 1285 70,51%
bolen 1660 3693 99,01%
maréna peleď 8 5 180,36%
hlavatka 18 37 380,00%
amur 6168 21443 131,86%
tolstolobik 103 937 61,10%
karas 8848 4212 149,58%
mník 21 14 62,44%
jelec jesen 190 98 101,59%
ostatní 61221 5657 100,43%

 

Jednatel ČRS ing. Heimlich okomentoval výsledky hospodaření za rok 2020 na revírech, kde hospodaří Republiková rada ČRS. Zarybňovací povinnost byla dodržena u všech revírů Rady ČRS a u všech rybích druhů. Zarybnění nad rámec zarybňovací povinnosti bylo kryto zejména z dotačního titulu MZe DT 17. Výrazně byla posílena činnost rybářské stráže zejména na ÚN Orlík, kdy bylo v roce 2020 provedeno více než 2500 kontrol. Republiková rada ČRS rovněž schválila zarybňovací plány na rok 2021. Ing. Heimlich dále doplnil, že do zarybňovací povinosti na ÚN Orlík a ÚN Trnávka byl od roku 2021 zařazen okoun říční a bílá ryba.

Nadále pokračuje plošná diskuze o podobě jednotného závazného sazebníku kárných opatření za porušení pravidel výkonu rybářského práva. Členům Republikové rady ČRS byl v předstihu zaslán materiál, zpracovaný zástupci všech územních svazů v rámci společné pracovní skupiny. K tomuto dokumentu rovněž poskytne stanovisko právní komise. V případě nalezení konsenzu nad podobou jednotného sazebníku bude následně schválen Republikovou radou ČRS jako součást Jednacího řádu ČRS a bude tak závazný pro všechny organizační složky ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval o výsledcích kontrol za uplynulé období, kdy proběhla kontrola plnění zarybňovacích plánů na revírech Republikové rady ČRS, kontrola směrnic a metodických pokynů, kontrola účetních závěrek ČRS, z.s. a ČRS služby, s.r.o a také kontrola průběhu výběrového řízení na zpracování zadávací dokumentace jako podkladu pro vyhlášení výběrového řízení na Rybářský informační systém. Ani v jedné z kontrolovaných oblastí neshledala RDR žádné pochybení z pohledu legislativy ani vnitřních předpisů ČRS.

2. dubna 2021 byla ukončena lhůta pro podání nabídek na Rybářský informační systém (RIS) a přidruženou mobilní aplikaci. Výběrová řízení jsou vzhledem k možnosti částečného financování z Operačního programu Rybářství vedena dle pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek i příslušného operačního programu a jsou administrována advokátní kanceláří. Přijaté nabídky budou posouzeny nezávislými komisemi, složenými ze zástupců advokátní kanceláře a územních svazů z pohledu splnění kvalifikačních kritérií a následně z pohledu hodnotících parametrů. O výsledcích budeme rybářskou veřejnost informovat.

Zároveň pokračují další činnosti, spojené s procesem tvorby RIS – probíhá poptávkové řízení na výběr zpracovatele „Analýzy procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji pro potřeby vývoje a provozu IS RIS, organizační a technická opatření při zpracování ochrany osobních údajů, legislativní oprávnění užívání osobních údajů“, pokračuje dokumentová analýza napříč územními svazy a v přípravě je rovněž výběrové řízení na projektový dohled investora nad procesem tvorby RIS.

V závěru zasedání Republiková rada ČRS jmenovala nové zástupce některých územních svazů do jednotlivých odborů. Severočeský ÚS bude v Odboru mládeže zastupovat pí. Tereza Bařtipánová, Západočeský ÚS bude v Odboru Feeder zastupovat pan Matěj Kalčík a pozici státního trenéra kategorie veteránů a masters LRU plavaná bude zastávat pan Roman Foret.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat  dne 6. 5. 2021.

Převzato: Rada ČRS