Přehled významných havárií a škod spojených s úhynem ryb za rok 2020 ve VčÚS ČRS, z. s.

Nejrozsáhlejší škodnou událostí pro VčÚS byla zaznamenána v jarním období na vodním toku Labe – v rybářském revíru Labe 30 – č. 451 033. Dne 10. dubna 2020 byl sportovními rybáři zaznamenán úhyn ryb pod jezem v Opatovicích nad Labem. Místní šetření provedl pracovník oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Byl zjištěn úhyn v místě uzavřeného rezervoáru, vytvořeném mezi kameny pod betonovým přelivem jezu, cca 400 ks ostroretky stěhovavé. Všechny exempláře byly velikosti 60-70 cm. Jednalo se o ryby, které hledaly místo svého výtěru. V průběhu tření však došlo k omezení toku vody přes betonový přeliv a tím k poklesu hladiny mezi kameny. Vytvořil se tak uzavřený vodní rezervoár, ve kterém došlo ke kyslíkovému deficitu a následnému hromadnému úhynu. U jezu (splavu) na řece Labi je umístěna MVE Březhrad. Hlavní příčinou úhynu je tedy neodborná manipulace s vodní hladinou v období výtěru reofilních druhů ryb – zvláště ostroretek stěhovavých. Na tuto skutečnost pracovníci sekretariátu Východočeského územního svazu upozorňují pravidelně, bohužel bez patřičné odezvy ze strany státní správy a náležité změny provozu MVE Březhrad v součinnosti s nakládáním s povrchovými vodami.

Místní rybáři se snažili odlovit přeživší jedince, díky tomu bylo zachráněno cca 250 ks ryb. Přesto po následném odlovu uhynulých jedinců a odvozu do asanačního podniku, dosáhl celkový úhyn 610 kg generačních ostroretek. V převážné míře se jednalo o jikernačky, proto výsledná škoda dosáhla více jak 720 000 Kč (s ohledem na zajištění dalšího potomstva i na relativně delší pohlavní zralost ostroretek ve srovnání s jinými druhy kaprovitých ryb).

Také v dubnu místní rybáři informovali prostřednictvím Městské policie Chrudim vodoprávní úřad, že na řece Chrudimce (blízko areálu ČSAD v Chrudimi) došlo k úhynu ryb. Příčina úhynu nebyla zjištěna. Uhynulo 52 ks parmy obecné o celkové hmotnosti 48 kg. Jiný druh ryb nebyl zjištěn. Odhadnutá cena škodné události byla vyčíslena na 30 000 Kč.

V květnu byla hospodářem rybářského revíru Orlice Tiché 7 č. 453 104 zjištěna vizuální absence všech druhů ryb – včetně chráněné střevle potoční i vranky obecné a dalších vodních živočichů. S největší pravděpodobností ke škodné události docházelo přes zimní období. Byla požádána AOPK, územní pracoviště Pardubice o odborný ichtyologický průzkum. Stejně tak byla podaná žádost o prošetření škodné události v předmětném úseku rybářského revíru k oblastnímu inspektorátu ČIZP Hradec Králové. Výsledkem šetření nebylo zjištěno porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ani zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V červnu došlo na pstruhovém rybářském revíru –  Metuje 5 – č. 453 044 –  k úniku ropných látek. Původce znečištění nebyl objasněn. Hasiči havárii likvidovali za pomoci ropné stěny. Naštěstí nebyl pozorován úhyn ryb.

V červenci byl pozorován úhyn ryb v odstavném ramenu „Číčák“, jež je součástí rybářské revíru Labe 29 č. 451 032. Celou věc šetřil oblastní inspektorát ČIZP Hradec Králové, kde bylo hlavně kontrolováno vypuštění odpadních vod a nakládání se závadnými látkami v blízkosti předmětné vodní plochy. Závěrem bylo neprokázání porušení vodního zákona. Škodná událost byla vyčíslena na 10 000 Kč.

V srpnu bylo zástupci Českého rybářského svazu a referentem statní správy rybářství provedeno místní šetření na rybářském revíru Loučná 1 č. 451 044 a to z důvodu informací, že v obci Kladina došlo na vodní nádrži Zadní Lodrantka k hromadnému úhynu. Celkem bylo odvezeno asanačním podnikem 200 kg ryb v (2 kapři, štiky cca 30 – 40 cm, okouni, líni a bílá ryba. Hodnota uhynulých ryb byla vyčíslena na 20 000,- Kč. Byly odebrané vzorky vody a uhynulých ryb k rozborům. Příčina úhynu nebyla zjištěna.

V prosinci došlo k úniku neznámé látky pod výpustí kanalizace místní firmy (ESAB s. r. o.) do pstruhového rybářského revíru Zdobnice 1 č. 453 091. Místo škodné události bylo přítomnými hasiči zahrazeno nornou stěnou. Řádným způsobem byly odebrané vzorky vody. Na řece byla patrná bílá pěna, která se na hladině nesla několik desítek metrů. V důsledku této kontaminace došlo k úhynu většího počtu malých ryb – střevle potoční, mihule potoční, lipan podhorní a pstruh obecný forma potoční.  Škoda z pohledu úhynu zvláště chráněných živočichů (střevle, mihule) je velmi vysoká, dosahující hodnoty několika desítek tisíc korun. Ze zjištěných vzorků vody je patrné, že byly překročeny povolené emisní limity pro vypouštění odpadních vod. Událost je v současné době stále v šetření příslušných orgánů.

Ing. Karel Němec – technik VčÚS, fota autor