Termín zkoušek adeptů rybářské stráže v roce 2020

Zkouška nových členů rybářské stráže v roce 2020 se uskuteční dne  31. 03. 2020 v 9.hod. na sekretariátu Východočeského územního svazu ČRS v Hradci Králové v Kovové 1121.
V případě Vašeho zájmu zašlete seznam svých členů –  který musí obsahovat jméno, adresu, datum a místo narození na e-mailovou adresu: info@crshradec.cz

Zkouška rybářské stráže

(1) Zkouška rybářské stráže se skládá před minimálně tříčlennou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem (dále jen „zkušební komise pro rybářskou stráž“).

(2) Alespoň jeden ze členů zkušební komise pro rybářskou stráž musí splňovat požadavky uvedené v § 19 odst. 1 nebo § 26 odst. 2. zákona o rybářství

(3) Při zkoušce rybářské stráže se prokazují znalosti

  1. a) ryb a vodních organismů,
  2. b) zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
  3. c) vybraných ustanovení zákona o vodách, zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny, trestního zákoníku a zákona o přestupcích.

(4) Zkouška rybářské stráže se skládá ze dvou částí, z části ústní a z části písemné. V ústní části zkoušky musí uchazeč prokázat znalost všech deseti druhů ryb, které mu budou předloženy ze seznamu druhů ryb. V kladném případě je oprávněn absolvovat druhou, písemnou část zkoušky, ve které musí správně odpovědět nejméně na 70 % otázek v každé ze tří tematických oblastí.

(5) Každá část zkoušky rybářské stráže se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.