Ze zasedání Rady ČRS (červen 2019)

Republiková rada ČRS se sešla na pravidelném zasedání ve čtvrtek 6. června 2019. Hlavními body jednání byly přípravy na zavedení jednotného informačního systému Svazu, prezentace Zprávy o činnosti ČRS 2018 a informace ze zasedání Hospodářského odboru Rady.

Červnové zasedání Rady bylo zahájeno velmi podrobnou prezentací informačního systému Lipan  s potenciálem jeho rozšíření na úroveň všech organizačních jednotek Českého rybářského svazu. Zástupci Rady přivítali členy vedení společnosti, která IS Lipan v současnosti provozuje ve třech územních svazech (Západočeský, Severočeský a Jihočeský). Pokud by došlo k plošné integraci, bylo by nutné díky výraznému rozšíření počtu uživatelů provést řadu funkčních změn, které by reflektovaly rozdílné požadavky územních svazů i některé konkrétní procesní odlišnosti. Zároveň by bylo nezbytné (a finančně náročné) aktualizovat vnitřní jádro systému (IS Lipan je na stejné platformě používán přibližně deset let). Na základě obsáhlé diskuze se Republiková rada rozhodla vypsat výběrové řízení na zhotovitele a provozovatele centrálního informačního systému. Tomuto výběrovému řízení bude vzhledem k rozsáhlosti a komplikovanosti vnitřních procesů Svazu předcházet podrobná analýza a návrh systémové architektury s cílem zajištění profesionálně zpracované zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele; i na tuto činnost bude Republiková rada v nejbližší době vypisovat výběrové řízení. Vypsání výběrového řízení nutně neznamená, že Rada od centrálního zavedení IS Lipan ustupuje, ale pro nejlepší možné rozhodnutí je nutné mít zdokumentované všechny dostupné alternativy tak, aby byl budoucí systém nejlepší variantou pro rybáře i organizační složky Svazu.  

V dalším bodě jednání se Republiková rada zabývala aktualizací Kodexu reprezentanta v rybářském sportu. V průběhu zasedání byla předložena řada doplňujících změn, které budou do návrhu do příštího zasedání Rady zapracovány; znovu bude předložen na zasedání Rady v září tohoto roku.

Jednatel ČRS Ing. Štípek představil Zprávu o činnosti ČRS za rok 2018 a okomentoval nejdůležitější údaje. Velmi pozitivním faktem je, že prodej povolenek, členská základna, efektivita čerpání dotačních titulů i produkce rybochovných zařízení dlouhodobě vykazuje stabilní úroveň nebo mírný nárůst.

Předseda Hospodářského odboru při Radě ČRS Václav Horák seznámil členy Rady s výsledky výjezdního zasedání, které proběhlo na konci května, viz aktualita. Společnou snahou by mělo být zjednodušení a sjednocení pravidel lovu tak, aby byly pro rybáře maximálně přehledné. Republiková rada ČRS dále schválila znění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Rady ČRS na období 2020-2021; až na drobné detaily zůstávají beze změny.

obrazek

Fotografie z výjezdního zasedání Hospodářského odboru se členy Pstruhařské sekce a hosty z řad Akademie věd, SRZ a Jihočeské univerzity

Ing. Štípek dále odprezentoval výsledky hospodaření společnosti Rybář s.r.o., kde je Český rybářský svaz většinovým vlastníkem (společnost vydává časopis Rybářství). Předložené doklady byly dozorčí radou společnosti zkontrolovány a bez připomínek akceptovány. Za rok 2018 společnost vykázala zisk ve výši + 677 tis. Kč. Zisk nebude rozdělen a posílí prostředky společnosti pro naplnění záměrů dalších let.

Republiková rada ČRS dále vzala na vědomi informaci o změně zastoupení Moravského rybářského svazu v Odboru plavané Rady ČRS; na místo odstupujícího Ing. Jiřího Hrazdila Rada jmenovala do tohoto odboru Františka Hamáčka.

V závěru jednání informoval Ing. Štípek členy Rady o výsledcích šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stran veřejné zakázky Rady ČRS „Vydání a aktualizace odborných publikací“ (učebnice Příručka pro rybářské hospodáře a publikace Rybářství a rybolov).  Ze závěru ÚOHS jednoznačně vyplývá, že nebylo zjištěno žádné pochybení ČRS, jako zadavatele uvedené veřejné zakázky.

Petrův zdar!

Převzato Rada  ČRS – Tomáš Kočica