Rybářský řád soupis revírů 2020-21

Domů » Revíry » Rybářský řád soupis revírů 2020-21

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s

Přehle nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb.                                     
a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové

od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021

Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis revírů pro držitele územních povolenek platí dva roky, tedy pro rok 2020 i 2021. Případné změny pro rok  2021 budou vydány formou dodatku.

Přehled nejdůležitějších

ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

Porušení zákona č.99/2004 Sb. nebo vyhlášky č.197/2004 Sb. je ve smyslu § 30, odst. 1, písm. f) zákona o rybářství ve znění pozdějších předpisů, řešeno jako podezření z přestupku na úseku rybářství. Šetřením se zabývá věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství s možností udělení pokuty až do výše 30.000,- Kč.

I. Lov ryb

 • 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

 

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

 • 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm,
 2. b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,
 3. c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
 4. d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
 5. e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm,
 6. f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
 7. g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
 8. h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
 9. i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
 10. j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
 11. k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
 12. l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
 13. m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
 14. n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
 15. o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
 16. p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,
 17. q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,
 18. r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
 19. s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
 20. t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
 21. u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm,

Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
 2. b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
 3. c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
 4. d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
 5. e) lín obecný (Tinca tinca)  20 cm,
 6. f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
 7. g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
 8. h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
 9. i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
 10. j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)  25 cm,
 11. k) pstruh obecný (Salmo trutta)  25 cm,
 12. l) siven americký (Salvelinus fontinalis)  25 cm,
 13. m) mník jednovousý (Lota lota)  30 cm,
 14. n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar)  50 cm,
 15. o) úhoř říční (Anguilla anguilla)  50 cm,
 16. p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

 • 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) v měsíci lednu a únoru  od 7 do 17 hodin,
 2. b) v měsíci březnu  od 6 do 18 hodin,
 3. c) v měsíci dubnu   od 6 do 20 hodin,
 4. d) v měsíci květnu  od 6 do 21 hodin,
 5. e) v měsíci červnu a červenci   od 5 do 22 hodin,
 6. f) v měsíci srpnu  od 6 do 22 hodin,
 7. g) v měsíci září    od 7 do 20 hodin,
 8. h) v měsíci říjnu   od 7 do 19 hodin,
 9. i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
 2. b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

 

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

 • 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

 1. a) pstruh obecný (Salmo trutta),
 2. b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

(3) Od 16. března do 15. června jsou

 1. a) v rybářském revíru hájeni:
 2. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
 3. parma obecná (Barbus barbus),
 4. parma východní (Barbus petenyi),
 5. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
 6. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
 7. b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
 8. jelec jesen (Leuciscus idus),
 9. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).

(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

 1. a) bolen dravý (Aspius aspius),
 2. b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
 3. c) okoun říční (Perca fluviatilis),
 4. d) sumec velký (Silurus glanis),
 5. e) štika obecná (Esox lucius).

(5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

(8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru

 • 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

 • 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

 1. a) nedosahují nejmenší lovné míry,
 2. b) byly uloveny v době hájení, nebo
 3. c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

     musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

 • 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

 1. a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo
 2. b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinnou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 • 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

 1. a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
 2. b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
 3. c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

 • 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

 1. a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 2. b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
 3. c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

(3) V rybářských revírech se zakazuje lov

 1. a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
 2. b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
 3. c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
 4. d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,
 5. e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
 6. f) v plavebních komorách,
 7. g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
 8. h) ze silničních a železničních mostů,
 9. i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,
 10. j) ryb do slupů, vrší,
 11. k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

VII. Přístup na pozemky

 • 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.

VIII. Oprávnění rybářské stráže

 • 16 zákona č. 99/2004 Sb.

     Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 1. a) kontrolovat
 2. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
 3. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
 4. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
 5. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
 6. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
 7. b) požadovat
 8. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
 9. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
 10. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 11. c) zadržet
 12. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
 13. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 14. d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
 15. e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.
 • 17 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

 1. a) nosit služební odznak na viditelném místě,
 2. b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
 3. c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
 4. d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
 5. e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití při lovu
v rybářském revíru

 1. Povolené způsoby lovu ryb na udici
 2. Lov na položenou, lov na plavanou
 3. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových

          Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových

          Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Lov přívlačí
 2. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

          Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

          Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

 1. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových

          Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Lov na umělou mušku
 2. Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových

          Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Lov muškařením
 2. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových

          Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Lov čeřínkováním
 2. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových

          Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Povolené technické prostředky k lovu
 2. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.
 3. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Člen ČRS je ve smyslu §4 (práva a povinnosti členů), odst.2, písm.a) Stanov ČRS povinen dodržovat dále uvedené bližší podmínky

Za zaviněné nesplnění členských povinností může být řádným členům ČRS ve smyslu § 5 (kárná opatření) uloženo kárným orgánem některé z těchto kárných opatření : důtka, dočasné odnětí povolenky, odnětí povolenky k rybolovu, nevydání povolenky k rybolovu po dobu až 2 let, popřípadě vyloučení z ČRS.

Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS

 • 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

schváleny Radou ČRS 6. června 2019.

I. Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou hájeni:

 1. losos obecný,
 2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):
 3. a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
 4. b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
 5. c) obojživelníci.

II. Osoba provádějící lov je povinna

 1. a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,
 2. b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,
 3. c) řádně zapisovat do oddílu II. povolenky pouze údaje o ulovených a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),
 4. d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,
 5. e) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
 6. f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),
 7. g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

     Zákaz používání dvoj- a trojháčků v období od 1. ledna do 15. června.

IV. Lov na pstruhových rybářských revírech

     Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.

     (Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

     V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

V. Lov ryb z plavidel

     Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru. Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo.

VI. Lov na bójku

     Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.

     V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

VII. Chování při lovu

     Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.

     Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.

     Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18 let v jejím doprovodu.

     Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

VIII. Zacházení s ulovenými rybami

     Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody. Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

     Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).

IX. Uchovávání ulovených ryb

     Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

X. Další ustanovení

     Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.

     Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 

                                   Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu

 • 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

schváleny výborem územního svazu dne 21.6.2019

 1. Nejmenší lovná míra pstruha obecného (Salmo trutta) je zvýšena na 27 cm, amura bílého na 70 cm a lipana podhorního(Thymallus thymallus) na 40 cm.
 2. Lipan podhorní (Thymallus thymallus) je v rybářském revíru hájen od 1. 12. do 31. 8. Lov mníka jednovousého a jelce jesena povolen na území Královéhradeckého kraje, mimo území národního parku a CHKO.
 3. Uživatel revíru může na části revíru vyznačit trdliště lipana podhorního. Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.
 4. Lov na pstruhových rybářských revírech:

Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat.

 1. Uživatel revíru může na rybářském revíru nebo jeho části vyhlásit a označit „MUŠKAŘSKÉ PÁSMO“:

   –  Lov ryb v těchto pásmech lze provádět pouze muškařským prutem, s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem.

   –  Použití kulových plovátek, bavorských dřívek a ostatních zátěží je zakázáno.

   –  Za nástrahu může být použita pouze umělá muška v počtu jednoho kusu bez zátěže umístěné mimo vlastní tělo mušky.

   –  Za umělou mušku se považují napodobeniny hmyzu, včetně všech jeho vývojových stadií.

   –  Za umělou mušku se nepovažují nástrahy opatřené plíšky a korálky, dále jiggy a marmyšky.

 1. Uživatel rybářského revíru může po vysazení ryb do revírů krátkodobě stanovit zákaz lovu všech druhů ryb.
 2. Uživatel rybářského revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část.
 3. Uchovávání ryb ve vezírcích je povoleno pouze do konce stanovené denní doby lovu.
 4. Uchovávání ryb v haltýřích je zakázáno.
 5. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.
 6. Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

Místní organizace samostatně hospodařící v roce  2020-2021:

Na revírech těchto organizací neplatí  územní ani celosvazové povolenky.

MO Jičín                                              MO Turnov

MO Libáň                                             MO Bystré

MO Lázně Bělohrad                             MO Svitavy

MO Nová Paka                                    MO Prachovice

Soupis mimopstruhových revírů
Rady ČRS
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva

 

421 503      TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA     10,2 km 83 ha    Rada ČRS

GPS Z: 49°31’21.918″N, 15°13’5.868″E, K: 49°31’14.13″N, 15°10’1.35″E

Přítok Želivky. Od hráze údolní nádrže Trnávka v k. ú. Želiv (ř. km 1,5) až k jezu Skálova (Červeného) mlýna v k. ú. Červená Řečice (ř. km 11,7).

Lov ryb z plavidel povolen. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).

Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.

Rybářská stráž: tel. 606 925 186 (p. Řezníček, středisko ČRS Štědronín), tel. 606 123 576 (p. Zeman, profesionální RS).

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.

 

441 501       VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE     50 ha                    Rada ČRS

GPS 50°27’33.844″N, 14°20’50.618″E

Revír tvoří veslařský kanál v k. ú. Račice.

Lov ryb je povolen pouze z ostrova a z částí břehů ohraničených kolmými průměty konců ostrova na bližší břeh ostrova – vyznačeno tabulemi. Od 1. 11. do 28. 2. je lov ryb povolen po celé ploše kanálu (pokud jsou odstraněny bójky). Na revíru platí zákaz lovu ryb při závodech veslařů a kanoistů (viz termínová listina na www.racice.info) a ze zařízení sloužících pro potřeby pořádání závodů veslařů a kanoistů a pro potřeby sportovních tréninků na kanále. Handicapovaní rybáři mají povolen lov ryb také z mola vedle betonového sjezdu na levé straně cílové části kanálu (GPS 50°27’29.178″N, 14°20’52.761″E).

Lov ryb pod ledem – lov na dírkách

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.  j. KUUK/51853/2019/ZPZ, z 15. 5. 2019, byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem v rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1.  12. 2019 do 10. 3. 2020 a od 1. 12. 2020 do 10. 3. 2021.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:

–   lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,

–   minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,

–   vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,

–   průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,

–   při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

–   každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,

–   osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.

 

481 501     VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK     55,5 km 2300 ha                     Rada ČRS

GPS Z: 49°36’22.604″N, 14°10’55.46″E, K: 49°14’26.803″N, 14°22’44.995″E

Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.

K revíru dále patří:

Otava až k jezu Topinkova mlýna v k. ú. Vrcovice na ř. km 19,2 (GPS 49°21’2.539″N, 14°8’40.873″E),

Lomnice po soutok se Skalicí (GPS 49°24’57.172″N, 14°8’54.715″E),

Hrejkovický potok (GPS 49°24’7.485″N, 14°15’15.071″E) a Jetětický potok (GPS 49°21’57.713″N, 14°16’49.682″E) až k hraničním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrže.

Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán.

Na revíru je lov ryb zakázán:

– 100 m od tělesa jezu Kořensko ř. km 200,41 z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi.

– na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s.p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,

– na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s.p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,

– na levém břehu Vltavy v Barrandovské zátoce na ř. km 155,7 v prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky v období od 1. 4. do 31.10., z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi,

– na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od ř. km 5,2 do ř. km 5,4 v areálu Českého rybářského svazu, z. s., středisko Štědronín; vyznačeno bójemi a tabulemi,

– z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy.

Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).

Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Lov ryb mimo denní dobu lovu – lov ryb nonstop

Na základě rozhodnutí MZe, č.  j. 27432/2019-MZE-16232, z  29. 5.2019, byla povolena výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16 –19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6. 2020 do 30. 9 2020 v době od 0.00 do 4.00 hod a od 16. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v době od 0.00 do 4.00 hod.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:

 1. a)
  Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0.00 do 4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
 2. b)
  Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 0.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
 3. c)
  Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
 4. d)
  V období od 1. 9. do 30. 9. 2020 a od 1. 9. do 30. 9. 2021 v době udělené výjimky, tedy od 0.00 do 4.00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

 

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní povolenky.

Rybářská stráž: tel. 606 925 186 (p. Řezníček, středisko ČRS Štědronín), tel. 606 123 576 (p. Zeman, profesionální RS).

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s.  p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.

481 999             RYBNÍK DOLEJŠÍ     0,17               Rada ČRS

GPS 49°25’27.986″N, 14°12’3.334″E

Ryby lze lovit na rybníku Dolejší v k. ú. Zvíkovské Podhradí.

Při lovu ryb na rybníku platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s následujícími odlišnostmi:

Lov přívlačí, lov na umělou mušku a lov muškařením jsou zakázány. Při lovu ryb je povolena pouze jedna udice s jedním návazcem a jednoduchým háčkem. Porušení těchto podmínek lovu ryb je důvodem pro zadržení povolenky (pověření k lovu ryb).

Držitel celorepublikové, celosvazové a územní mimopstruhové povolenky si může ponechat jednou za 7 dní max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína.

Držitel místní povolenky si může ponechat na jednu povolenku max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína.

Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky všech územních svazů ČRS a místní povolenky. Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit na středisku ČRS Štědronín (Štědronín 7, 397 01 Varvažov, tel.: 606 925 186).

Rybářská stráž: tel. 606 925 186 (p. Řezníček, středisko ČRS Štědronín), tel. 606 123 576 (p. Zeman, profesionální RS).

Soupis pstruhových revírů
Rady ČRS
s bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva

473 502                              MORAVA 24     8,5 km                      Rada ČRS

GPS Z: 50°5’18.181″N, 16°55’11.807″E, K: 50°5’8.009″N, 16°49’27.822″E

Od jezu u kamenolomu nad obcí Hanušovice (ř. km 329,6) po silniční most pod obcí Horní Hedeč (ř. km 338,1).

Přivlastňovat si lososovité druhy ryb je možno pouze 3 dny v kalendářním týdnu. Tyto dny musí být v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) označeny zakroužkováním data před zahájením lovu.

Na revíru platí pstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.

 

Soupis mimopstruhových revírů

Východočeského územního svazu

s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva

 

Na revírech platí územní, celosvazové a celorepublikové povolenky.

Místa pro handicapované rybáře jsou vyznačena tabulemi na revírech: LABE 31 – hlavní tok, , ÚN ROZKOŠ – malá nádrž, ORLICE DIVOKÁ 6 – ÚN Pastviny. Bližší informace o místech vhodných pro handicapované rybáře jsou na internetových stránkách www.rybsvaz.cz

 

451 717   Babský rybník – MO Golčův Jeníkov           1,3 ha

Revír tvoří nádrž:

Babský rybník v k.ú.    Klášter u Vilémova    1,3 ha Na rybníku Babský je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 097   Bělá 1 – MO Častolovice                             10 km 8 ha Od ústí do Divoké Orlice u Častolovic až k jezu v Postrání. K revíru patří část náhonu Alba od jeho výtoku z řeky Bělé až k pile v Česticích nad Orlicí. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Říčka Kněžná do revíru nepatří – je samostatným revírem.

Do revíru patří nádrž:

Tutleky                             v k.ú.   Tutleky                       0,8 ha

451 001   Břevnický potok 1 – MO Chotěboř            6 km 16 ha

Do revíru patří nádrž:

Břevnická v k. ú.  Chotěboř  12,0 ha Vlastní tok Břevnického potoka a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na obou březích Břevnické nádrže v délce 50 m od přítoku je chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Zákaz vstupu a lovu ryb z tělesa hráze Břevnické nádrže a z přilehlého prostoru, který je oplocen. Používání rybářských přístřešků je povoleno pouze v době výkonu rybářského práva, stanování je na celém revíru zakázáno. Zákaz vjezdu motorových vozidel na vyznačené pozemky. Zavážení a zaplavávání nástrah a návnad je zakázáno Na Břevnické nádrži je stanovena horní   míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 003   Bystřice 1 – MO Chlumec nad Cidlinou 6 km 11,5 ha Od ústí do Cidliny v Chlumci nad Cidlinou až k jezu Divokého mlýnku u Třesického rybníka. K revíru patří písníky:

Kosičky I.                         v k. ú.  Kosičky                    10,0 ha

Stará Voda                                 Kosičky                        1,5 ha Na písníku Kosičky I. a Stará Voda platí zákaz stanování a táboření. Zákaz lovu ryb v  úseku vyznačeném tabulemi na severním břehu písníku Kosičky

 1. a z ostrůvku. Na písníku Kosičky I. je povoleno parkování v prostoru mezi uvedenými písníky. Na písníku Kosičky I. je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 004   Bystřice 2 – MO Nechanice                       12 km 33 ha Od jezu Divokého mlýnku u Třesického rybníka až k jezu mlýna Boharyně   a  nově  vytvořené  koryto  Bystřice  od  bývalého  mlýna  v  Roudnici  až   k Divokému mlýnku v délce 4 km – vyznačeno tabulemi. Na písnících Obědovický a Puchlovický zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz označování krmného místa.

K revíru patří písníky:

Puchlovický                    v k.ú.   Puchlovice                3,0 ha

Obědovický                               Obědovice                 19,0 ha

Lhotecký                                    Lhota pod Libčany     0,6 ha Na písníku Obědovický je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený  kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 005   Bystřice 3 – MO Nechanice                     16 km 11,3 ha Od jezu mlýna Boharyně (ř.km 16) až k mostu silnice Sadová – Lípa (ř. km 30,8). K revíru patří nádrže:

Dolní Přím v k. ú. Dolní Přím 0,2 ha
Hrádek Hrádek u Nechanic 0,1 ha
Návesní Staré Nechanice 0,1 ha
Splav Nechanice 0,7 ha
Komárov Nechanice 0,5 ha
Kuchař Nechanice 0,4 ha
Probluz Probluz 0,5 ha
Barťák Kunčice 1,0 ha

 

451 006   Bystřice 4 – MO Hořice v Podkrkonoší   16 km 7,5 ha Od mostu silnice Sadová – Lípa až k jezu pod hřebčínem Jeníkov u Hořic.  K revíru patří nádrž:

Chvalina                          v k.ú.   Chvalina                    0,5 ha

 

451 007   Bystřice 5 – MO Miletín                                 3 km 5 ha

Od jezu pod hřebčínem Jeníkov u Hořic po most u farmy statku Dolenec.

 

451 008   Cidlina 3 – MO Chlumec nad Cidlinou    20 km 25 ha Od jezu u obce Loukonosy až po jez Myškov u mlýna v Mlékosrbech na hlavním toku Cidliny a na Mlýnské Cidlině od soutoku Mlýnské Cidliny s potokem u Rtanova. K revíru patří Mlýnská Bystřice.

 

451 009 Cidlina 4 – MO Nový Bydžov                      16 km 25 ha

Od jezu Myškova mlýna v Mlékosrbech až k jezu mlýna ve Sloupně. K revíru patří nádrže a propadliny:

Huryšák III                       v k.ú.   Nový Bydžov             3,8 ha

Starý Bydžov                              Starý Bydžov              0,6 ha

Chudonice                                 Chudonice                  0,3 ha Do revíru patří potoky Zábědovský (Skřeněřský), Králický od vtoku do Cidliny až k pramenům a tok řeky Kněžovky. Na propadlině František v k.ú. Vysočany je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

 

451 010   Cidlina 5 – MO Vysoké Veselí                    18 km 24 ha

Od jezu ve Sloupně až k jezu mlýna v Žereticích mimo Javorku. K revíru patří nádrže:

nádrž  v k.ú.   Vysoké Veselí          10,7 ha Skřivanská        Skřivany                2,5 ha řeka Cidlina

Na retenční nádrži ve Vysokém Veselí je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Nádrž ve Sběři je chovná – lov ryb zakázán. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 011   Cidlina 6 – MO Jičín                                   12 km 45 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky MO Jičín. Od jezu mlýna v Žereticích až k Bílému mlýnu nad Jičínem.

K revíru patří nádrže:

Radimská                        v k. ú.  Radim                         2,0 ha

Dvorce u Robous                      Robousy                     29,0 ha

koupaliště Kníže                        Jičín                             4,0 ha

Hlíza                                            Dřevěnice                    4,4 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 012   Cidlina 7 – MO Nová Paka                         12 ha MO hospodaří samostatně,na revíru platí pouze místní povolenky MO  Nová Paka.

Revír tvoří nádrže:  
Jahodnice v k. ú. Jahodnice 6,5 ha
Štěpanice Štěpanice 2,2 ha
Kumburský Újezd Kumburský Újezd 1,3 ha
Liduška Kumburský Újezd 1,2 ha

Na vodní nádrži Jahodnice je zřízena chráněná rybí oblast vymezená spojnicí výtokového čela trubního kanálu, přitékajícího do nádrže od Kumburského Újezda  a  vzrostlého  buku  na  kraji  pravobřežního  lesíka  v konci zátopy nádrže. Lov ryb zakázán.

 

451 013   Dědina 1 – MO Třebechovice pod Orebem 14 km 6 ha Od vtoku do Orlice v Třebechovicích pod Orebem až k jezu v Českém Meziříčí.

K revíru patří část náhonu Bělá – Dědina od jeho vtoku do Dědiny až k železničnímu mostu v Petrovicích. Úsek Dědiny protékající bažantnicí Mochov je chráněnou rybí oblastí – lov ryb v tomto úseku celoročně zakázán. Rameno Zlatého potoka, který vtéká do Dědiny u Městce, do revíru nepatří.

 

451 014   Doubrava 3 – MO Ronov nad Doubravou   12 km 14 ha Od přírodního prahu pod Macháňovou skálou (asi 500 m nad můstkem ke školce Lesů ČR s. p.) až k tělesu hráze údolní nádrže Pařížov v k. ú. Běstvina. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 015 Doubrava 4 – MO Běstvina                                    10 ha

Revír tvoří:

ÚN Pařížov                      v k.ú.   Běstvina                   10,0 ha Od hráze údolní nádrže až k Pilskému splavu – vyznačeno tabulemi.

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 016   Doubrava 7 – MO Krucemburk                          2,1 ha

Revír tvoří nádrže:

Zaďák                               v k. ú.  Krucemburk                    2,0 ha

Na Hlíně                                     Sobiňov                             0,1 ha

 

451 092   Holicko – MO Holice                                            1,4 ha

Revír tvoří nádrž:

Nebeský                           v k. ú.  Vysoké Chvojno                 1,4 ha

Na nádrži Nebeský v oblasti přítoku je v úseku 25 m na obě strany chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

 

451 017   Hostačovka 1 – MO Golčův Jeníkov                    4 ha

Revír tvoří nádrž:

Hostačovská                   v k. ú.  Skryje                         4,0 ha Na nádrži Hostačovská je chráněná rybí oblast v úseku u přítoku v délce  30 m na obě strany – lov ryb zakázán. (V případě odbahňování nádrže lov ryb nebude umožněn).

 

451 018   Chrudimka 1 – MO Pardubice                17 km 26,2 ha Od ústí řeky Chrudimka do řeky Labe v Pardubicích až k ústí řeky Novohradky na ř.km 12,6. K revíru patří náhon Halda od vtoku do Chrudimky až k stavidlům na Loučné v Počáplech. Na náhonu Halda je lov ryb zakázán v úseku od vtoku Haldy do Chrudimky k mostu na Židově v Pardubicích. V prostoru Rybářské restaurace u Matičního jezera v k.ú. Pardubice je vyhlášen zákaz vstupu na pobřežní pozemky. Zákaz lovu ryb na řece v prostoru celé Labské ulice (zástavba). Zavážení nástrah a návnad povoleno.

Chrudimka hlavní tok     12,7 km 22,6 ha K revíru patří:

Matiční jezero                  v k. ú.  Pardubice                  2,0 ha

náhon Halda                                                      4,7 km 1,6 ha

 

451 019   Chrudimka 2 – MO Chrudim                       8 km 15 ha Od ústí řeky Novohradky u Úhřetické Lhoty až k Janderovu jezu v Presech. Novohradka do revíru nepatří – je samostatným revírem. Náhon od Janderova jezu k revíru nepatří.

 

451 095   Chrudimka 3 – MO Slatiňany                             1,5 ha

Revír tvoří nádrž:

Zádušní                           v k.ú.   Smrkový                             1,5 ha

 

451 020   Chrudimka 4 – MO Bojanov                               5,3 ha

Revír tvoří nádrže:

Horní rybník (Pivovarský)            v k.ú.   Nasavrky              3,6 ha

Nad Pivovarem (koupaliště)     Nasavrky                             0,6  ha

Libkov-Vedralka                        Libkov                                  1,1 ha       Na přítoku do Pivovarského (Horního) rybníka je chráněné rybí pásmo- označeno tabulemi.

 

451 021 Chrudimka 5 – údolní nádrž Seč –

Východočeský územní svaz                                200 ha Od tělesa hráze ÚN Seč až k jezu Na Pilce u Piskačova mlýna na řece Chrudimce (ř. km 60,143) včetně všech přítoků. ÚN Seč slouží k odběru pitné vody. Lov ryb zakázán:

 • v pásmu 100 m od přehradního tělesa § 13 odst. 3) písm. g) zákona č.

99/2004 Sb.,

 • v pásmu pod Motelem (povodí Labe úsek 200 m, včetně přepadové hráze oploceno);
 • z ostrova, který je vyhlášen přírodní rezervací;
 • v pásmu vyznačeném tabulemi pod Ohebem – 650 m;
 • v pásmu vyznačeném tabulemi chráněná rybí oblast, úsek od Šrámka až po Klokočov v délce 400 m po obou stranách, (část řeky Chrudimky a část ÚN Seč);
 • v prostoru kotviště Jachtklubu Pardubice od 1. 6. do 31. 8. – vyznačeno tabulemi – dle plavebního řádu. Zavážení nástrah a návnad povoleno. Mimo vyznačená místa platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů. Zákaz příjezdu a parkování motorovými vozidly do blízkosti ÚN. (zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb.; užívání místních komunikací je upraveno dopravními značkami včetně omezení či úpravy provozu; u lesních cest zákon č. 285/1995 Sb., § 20 zákaz vjíždění do lesa motorovými vozidly – výjimku uděluje vlastník).

 

451 022   Chrudimka 6 – MO Hlinsko v Čechách    20 km 18 ha

Od jezu Dolní pily ve Vršově až k jezu pod obcí Vitanov. K revíru patří:

nádrž Dlouhý                  v k. ú.  Kocourov                   5,5 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 023   Chrudimka 7 – MO Hlinsko v Čechách             4,4 ha

Revír tvoří nádrže:

Groš „G”                                     Kameničky                       2,5 ha

Vitanec „V”                                 Hlinsko                             1,5 ha a kamenolomy:

Na Cihelce „C“                           Blatno                               0,4 ha Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. V úlovkovém listu je nutné v kolonce podrevír uvádět označení jednotlivých rybníků (U, G, V, C).

 

 

451 024   Javorka 1 – MO Ostroměř                       18 km 17,5 ha Od  vtoku  do  Cidliny  ve  Smidarech  až  k  vtoku  Chotečského  potoka   u Šárovcovy Lhoty. Chotečský potok do revíru nepatří.

K revíru patří:

nádrž Vojická                  v k. ú.  Vojice                         8,4 ha Mlýnský náhon v Oboře je po celé své délce chovným úsekem – lov ryb zakázán. Na části nádrže Vojická je chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi. Na nádrži Vojická je zákaz kempování, rozdělávání ohňů, stavění rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťování území    a vodní plochy.

Označování krmného místa bójkami, zavážení nástrah a návnad je zakázáno. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody     v místě ulovení.

Zákaz vjezdu všech dvoustopých vozidel na hráz rybníka a přilehlých pozemků, parkování povoleno jen na vyznačeném místě.

 

451 025   Javorka 2 – MO Lázně Bělohrad                        7,8 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Lázně Bělohrad

Revír tvoří nádrže:

Hluboký v k. ú. Lázně Bělohrad 2,8 ha
Nový Dvůr (Byšičky) Lázně Bělohrad 3,0 ha
Na Splávku Hřídelec 0,8 ha
Krakůvka Pecka 1,2 ha

 

451 027   Jizera 8 – MO Turnov                                   5 km 25 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí místní povolenky vydané MO Turnov.

Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří  úsek  Libuňky  od  vtoku  do  Jizery  až  k  silničnímu  mostu v Pelešanech. Potoky Stebenka a Vazovecký do revíru nepatří. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 088   Jizera 12 – MO Jilemnice                                    3,2 ha

Revír tvoří nádrž:

Martinice                          v k.ú.   Martinice                    3,2 ha

451 029   Labe 26 – MO Řečany nad Labem            11 km 74 ha Od vtoku Černé strouhy (pravostranný přítok) na ř.km 98,4 do vyústění Opatovického kanálu do Labe pod obcí Semín v ř.km 110,1. Lov z plavidel povolen na hlavním toku, zavážení nástrah a návnad povoleno.  Na  hlavním toku je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

K revíru patří odstavená ramena a nádrže od bývalé zastávky ČD Chvaletice:

Tišina v k. ú.  Řečany nad Labem               3,0 ha
Votoka      Řečany n.L. – Labětín               4,0 ha
Staré Labe      Selmice               2,5 ha
Jordáně     Řečany nad Labem                1,1 ha

 

451 030   Labe 27 – MO Přelouč                              32 km 295 ha Od vyústění Opatovického kanálu do Labe pod obcí Semín v ř.km 110,1 až po jez elektrárny v Srnojedech v ř.km 124,2. K revíru patří Opatovický kanál od vyústění do Labe pod obcí Semín až k mostu silnice Dolany – Hrádek   (z důvodů obecného zájmu je zákaz lovu ryb na levém břehu v objektu Rybářství Bohdaneč).

K revíru patří pravostranné přítoky:

Náhon z chemických závodů Semtín, Černská struha, Živanická struha, Mulda, Opatovický kanál (16 km, šíře 4 m).

Levostranné přítoky: Poběžovický potok, potok Švarcava , Lhotecký potok. Revír tvoří uzavřené vodní plochy a rybníky:

Houser                             v k.ú.    Přelouč                     3,0  ha

Mělice I-Starák                           Živanice                      5,0  ha

Opočínek                                   Opočínek                    5,0  ha

Semín                                         Semín                        6,0  ha

Černá – Velký                             Bohdaneč                   8,0  ha

Přelouč                                       Přelouč                       2,0  ha

Mělice                                         Živanice                  100,0 ha Na písníku Mělice zákaz lovu ryb z ostrůvku a z poloostrova –vyznačeno tabulemi. Zákaz používání plovoucích a jiných předmětů k označování krmných míst. Zákaz lovu ryb pod jezem v Přelouči a v Srnojedech ve vzdálenosti 100 m. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povolen jen na hlavním toku Labe a na písníku Mělice v k.ú. Živanice.

 

451 031   Labe 28 – MO Pardubice                        6,6 km 77,4 ha Od jezu elektrárny Srnojedy v ř.km 124,2 až k jezu v Pardubicích v ř.km 130,7 se všemi přítoky. Přítok Bylanka do revíru nepatří – je samostatným revírem.

řeka Labe hlavní tok                                             6,629 km 47,8 ha K revíru dále patří odstavená ramena:

Jarkovské                        v k. ú.   Rosice nad Labem           3,1 ha

Pod Farou                                  Rosice nad Labem             21,0 ha

Bajkal                                          Pardubice                           2,0 ha

Volkovo – Pardubice   3,5 ha Na Volkově ramenu platí zákaz vnadění a lov dravců je povolen pouze na umělé nástrahy. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP

Na základě rozhodnutí MZe, č. j. . 28389/2019-MZE-16232, z 27. 5. 2019, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 031 Labe 28, v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00  do 4.00 .

Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 28.

Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:

 1. Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely
 2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po

24.hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky     k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si  osoba  provádějící  lov  ryb  nepřisvojila  předchozí  den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

 1. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl.

3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

 

451 032   Labe 29 – MO Pardubice                           7,5 km 51 ha Od jezu v Pardubicích v ř.km 130,7 až k silničnímu mostu silnice Kunětice – Se- zemice v ř.km 137,9. Přítoky Chrudimka a Loučná do revíru nepatří – jsou samo- statnými revíry. Pískoviště Za Koupalištěm (ARÓZA) je součástí ramene Brozany. řeka Labe hlavní tok                                                                     7,1 km 33,7 ha

k revíru patří odstavená ramena:

Brozany                           v k.ú.   Brozany                    12,5 ha

Písník Aróza                               Brozany                       1,5 ha

Hrčáky                                        Brozany                       1,8 ha

Na Ležánkách                            Pardubice                    1,5 ha Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra  65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 033   Labe 30 – MO Pardubice                    14,6 km 372,1 ha

GPS Z: 50°4‘9.214“N, 15°49‘47.806“E, K: 50°9‘40.363“N, 15°48‘34.834“E

Od mostu silnice Kunětice–Sezemice v ř. km 137,9 až k jezu v Opatovicích nad  Labem  v  ř.  km  152,6.  K  revíru  patří  Opatovický  kanál  (GPS       Z: 50°6‘7.343“N,    15°42‘41.834“E,    K: 50°9‘19.226“N,    15°47‘47.105“E)

od mostu silnice Dolany–Hrádek, až k silničnímu mostu Hradec Králové

 • Opatovice nad   Na  písníku  Gigant  a  na  písníku  Velký  je  lov z ostrůvků zakázán ve veřejném zájmu.

K revíru patří:

řeka Labe, hlavní tok                                     14,59 km 76,5 ha písník Týnišť      v k. ú. Stéblová                     32,0 ha (GPS 50°6‘39.366“N, 15°44‘59.27“E)

Písník Malý                                Opatovice nad Labem 10,8 ha

(GPS 50o 7‘49.428“N, 15°48‘0.737“E)

Prostřední                                  Opatovice nad Labem  2,2 ha

(GPS 50°8‘4.928“N, 15°47‘56.236“E)

Velký                                           Opatovice nad Labem 18,6 ha

(GPS 50°8‘29.002“N, 15°47‘51.397“E)

Gigant 2                                     Čeperka                      18,6 ha

(GPS 50°6‘36.002“N, 15°45‘22.541“E)

písník Boudy                   Staré Ždánice                        51,5 ha

(GPS 50°5‘43.444“N, 15°43‘0.807“E)

vodní nádrž VaK             Stéblová                                55,4 ha

(GPS 50°6‘28.682“N, 15°43‘10.469“E)

odstavené rameno         Němčice                                 4,2 ha

(GPS 50°5‘38.95“N, 15°48‘14.846“E)

odstavené rameno         Hrobice                                   2,0 ha

(GPS 50°6‘55.656“N, 15°47‘52.401“E)

Opatovický kanál                                               3,8 km 11,5 ha

(GPS Z: 50°9‘19.947“N, 15°47‘48.225“E, K: 50°5‘6.737“N, 15°40‘9.656“E)

písník Oplatil Staré Ždánice                                        88,8 ha

(GPS 50°6‘28.682“N, 15°43‘10.469“E)

Na písníku Týnišť je zákaz vjezdu na lesní cesty.

Na vodárenské nádrži VaK je zákaz rybolovu z důvodu ochrany vodního zdroje.  Na  písníku  Boudy  lov  ryb  zakázán  z  poloostrova  a ostrova a z prostoru dělicí hráze oddělující písníky Oplatil a Boudy

– vyznačeno tabulemi. Na písníku Oplatil platí pouze místní povolenky vydané Východočeským územním svazem Hradec Králové. Na písníku Oplatil neplatí žádné jiné povolenky.

Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra      65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 034   Labe 31 – MO Hradec Králové              15,1 km 320 ha Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř.km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř.km 167,7, včetně části Opatovického kanálu od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové

 • Opatovice nad Labem. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku a na písníku Opatovický v k.ú. Opatovice nad Labem. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost.

K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin       v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem, Lochenice, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k.ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice – severně od Opatovického kanálu (Haldy). Na písníku Rusecký je zákaz rybolovu v jihovýchodní části mezi body GPS 50° 15‘ 29.296“ N 15° 50‘

57.197“ E (bod 1) – 50° 15‘ 28.154“ N 15° 50‘ 53.557“ E (bod 2).

Význačné části revíru jsou:

písníky:

Správčický                      v k. ú. Předměřice nad Labem 110,0 ha

Rusecký                                     Rusek                             16,0 ha

Plačický                                      Plačice                           20,0 ha

Opatovický                                Opatovice nad Labem     60,0 ha

ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák

Třebeš, Jesípek, Petrofova jezera

ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák

Farské, Machkova, Borovina, Panelárna, Dubina – zákaz lovu ryb (těžba písku), Pod Nábytkem

ramena a nádrže nad jezem Hučák

Lochenice, Ornstova jezera, Keprtův, Svobodné Dvory, Labský náhon, písník pod Ornstovými jezery.

K revíru dále patří nádrž:

požární nádrž (Rozběřice). Na nádrži Závlaha v k.ú. Světí je vyhlášená chráněná rybí oblast. Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe ČR č.j. 33032/02/08-16230 vyhlášená chráněná rybí oblast na severní části písníku směrem od Lochenic, od přečerpávací stanice GPS 50° 16‘ 12.149“ N 15° 49‘ 47.954“ E.(bod 2), směrem na Háječek Stračinky na

západním břehu po bod GPS 50° 15‘ 52.704“ N 15° 49‘ 44.043“ E.(bod 1), a dále od přečerpávací stanice, až po konec zvukolamu letiště po východním břehu po bod GPS 50° 15‘ 42.405“ N 15° 50‘ 8.463“ E.(bod 3) Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicí mezi uvedenými body GPS (1. a 3.). Lov ryb udicí a dalšími metodami je po celé chráněné rybí oblasti celoročně zakázán a to včetně lovu ryb z plavidel a dalších plovoucích zařízení. Termín provozování vodních skútrů a motorových člunů s vlečením lyžaře je každoročně   na písníku Správčický od 15.4. do 30.9. od 8,00 do 19,00 hodin. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno vytváření plavebních překážek stání plavidel, umisťování bójí, rybářských návnad a vlasců, které by mohly ohrozit bezpečnost plavebního provozu. Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u Dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15 m od pravého i levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán.    Z ostrůvků je lov ryb zakázán. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Na písnících Plačický, Rusek, Smotlachův, Správčice, Opatovice, Pod Nábytkem, Borovina a na písníku Pod Ornstovými rameny je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP

Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28400/2019-MZE-16232, z 27. 5. 2019, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 034 Labe 31, v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od

0.00  do 4.00 .

Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 31 a to od jezu ve Vysoké nad Labem až po jez v Předměřicích. Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:

 1. Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely
 2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po

24.hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky     k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si  osoba  provádějící  lov  ryb  nepřisvojila  předchozí  den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

 1. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl.

3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

 

451 035   Labe 32 – MO Smiřice                               5,8 km 29 ha Od hranice katastru mezi obcemi Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř.km 167,7 až k mostu v Černožicích v ř.km 173,5. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.

K revíru patří propadliny po těžbě zemin po levém břehu Labe 32, mimo lokality „biocentrum” Obora. Zákaz používání bójí a jiných předmětů pro označování krmného místa. Zavážení a zanášení nástrah a návnad je zakázáno.

 

451 036   Labe 33 – MO Jaroměř                            10 km 19,5 ha Od mostu v Černožicích nad Labem v ř.km 173,5 až k jezu mlýna v Hořenicích v ř.km 183,5. Úpa a Metuje k revíru nepatří – jsou samostatnými revíry. Přítoky a potok Jordánek jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.

K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Labe 33.

RYBOLOV NONSTOP

Na základě rozhodnutí MZe, č. j.28408/2019- MZE-16232, z 27. 5. 2019, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 036 Labe 33, v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00 do 4.00. Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 33.

Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:

 1. Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 hod. do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely
 2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
 3. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

 

451 037   Labe 34 – MO Jaroměř                              8,4 km 10 ha Od jezu mlýna v Hořenicích v ř.km 183,5 až k jezu mlýna ve Stanovicích     v ř.km 191,9. Přítok Běluňka do revíru nepatří – je samostatným revírem. Zákaz lovu na nástrahy živočišného původu od silničního mostu v obci Brod po jez v obci Stanovice – lov ryb povolen pouze na umělou nástrahu

 • vyznačeno

Revír tvoří dvě odstavená ramena Trojice v k. ú. Jaroměř.

 

451 038   Labe 35 – MO Dvůr Králové nad Labem  14 km 17 ha Od jezu mlýna ve Stanovicích až k jezu Pušův splav ve Dvoře Králové nad Labem, část obce Vorlech.

K revíru patří nádrž:

Vlčkovice                         v k. ú.  Vlčkovice                   2,5 ha Ve Dvoře Králové nad Labem, v úseku od místa 50 m pod mostem Jana Opletala( na úrovni konce vyzdívky břehu u sídla MěVaK) proti proudu až po jez Pušův splav – chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Přítoky patří do revíru 453 031 Labe 35 P.

451 039   Labe 36 – MO Dvůr Králové nad Labem   2 km 40 ha

Revír tvoří nádrž:

Les Království                 v k.ú.   Bílá Třemešná            40 ha Přítoky patří do revíru 453 100 Labe 36P.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Pozor u hráze je označeno tabulemi širší ochranné pásmo od Povodí Labe „ zákaz  vstupu“.

451 040   Labe 38 – MO Vrchlabí                                        3,6 ha

Revír tvoří nádrž:

U Letiště                           v k. ú.  Lánov                         3,6 ha Lov ryb zakázán v místě trdliště – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne     65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 041   Ležák (Holetínka) 2 – MO Miřetice                     4,4 ha

Revír tvoří nádrže:

Bystřice                            v k.ú.   Včelákov                      0,3 ha

Ležák II                                       Ležáky                          3,6 ha

lom Durák                                   Dřeveš                         0,5 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zatopený lom Dubová v k.ú. Havlovice do revíru nepatří. Na nádrži Ležák II je zřízené chráněné rybí pásmo po obou stranách přítoku do vzdálenosti 80 m – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán.

 

451 042   Libuňka 1 – MO Turnov                                         7 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Turnov

Revír tvoří nádrže:

nádrž Libuň                     v k. ú.  Libuň                          4,0 ha

nádrž Roudný                            Roudný                        3,0 ha

 

451 043   Libuňka 2 – MO Jičín                                           15 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Jičín

Revír tvoří nádrže:

Oborský                           v k. ú.  Jinolice                      9,0 ha

Němeček                                    Jinolice                        6,0 ha

Z důvodu obecného zájmu je na nádrži Oborský zákaz lovu ryb v úseku hlavní hráze v období od 15.5. do 15.9. včetně.

 

451 044   Loučná 1 – MO Pardubice                           10 km 9 ha Od ústí do Labe u Počápel až k jezu nad silničním mostem v Práchovicích. Náhon Halda do revíru nepatří – je součástí revíru Chrudimka 1.

 

451 045   Loučná 2 – MO Moravany                          11 km 10 ha Od jezu nad silničním mostem v Práchovicích až k jezu v Opočně. Na    řece Loučná od mlýna v Čeradicích po mlýn na Uhersku – lov ryb povolen pouze na nástrahy neživočišného původu.

K revíru patří nádrž:

Slepotice “S”                   v k.ú.   Slepotice                   4,4 ha Na nádrži Slepotice je na přítoku do rybníku chráněné rybí pásmo – označeno tabulemi. V úlovkovém listu je nutné v kolonce podrevír uvádět označení nádrže Slepotice písmenem „S“

 

451 046 Loučná 3 – MO Vysoké Mýto                      17 km 18 ha Od jezu mlýna v Opočně až k jezu v obci Zámrsk. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

K revíru patří nádrže:

Knířov                              v k.ú.   Knířov                        2,0 ha

Týnišťko                                     Týnišťko                      2,0 ha Na nádržích platí zákaz vjíždění motorových vozidel na hráz a zákaz používání krmítek a vnadění od 15.6. do 15.9.

 

451 091   Mendrika – MO Litomyšl                                     2,5 ha

Revír tvoří nádrže:

Mendrika                         v k. ú.  Janov                              1,5 ha

Strakov                                       Strakov                           0,2 ha

Mendrika II                                 Janov                              0,8 ha

 

451 048   Metuje 1 – MO Starý Ples                           21 km 24 ha Od ústí do Labe v Josefově až k jezu v obci Veselice po regulovaném řečišti a až  k  jezu  mlýna  Svárovského  v  Roztokách  po  starém  řečišti. K revíru patří část potoka Rozkošského od jeho ústí do Metuje až k hrázi údolní nádrže Rozkoš.

451 049   Metuje 2 – MO Nové Město nad Metují    14 km 15 ha Od jezu v obci Veselice po regulovaném řečišti a od jezu Svárovského mlýna v Roztokách po starém řečišti až k jezu staré plovárny v Novém Městě nad Metují. Rybářské právo v I. ochranném pásmu vodních zdrojů zůstává nadále omezeno – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 052   Mrlina 3 – MO Kopidlno                            12 km 5,8 ha Od železniční zastávky Mlýnec ř.km 26,5 až po sádky v Bartoušově ř. km 38,5. K revíru patří nádrž:

Labouň                             v k.ú.   Jičíněves                      1 ha

 

451 096   Mrlina 4 – MO Libáň                                    9 km 8,9 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Libáň.

Od  sádek  v  Bartoušově  ř.  km  38,5  až  k  rybníku  Mordýř  ř.  km  47,5  u Nadslavě.

K revíru patří přítoky:

 • Bystřice – od hráze bývalého Křešického rybníka až k jezu ve Starých Hradech
 • Záhubka – od rybníku Stejskal až k obci Záhuba
 • Hasinský potok od rybníku Stejskal až k Hasině a dále nádrže:
Zelenecká Lhota v k.ú. Zelenecká Lhota 4,2 ha
Tovární nádrž   Libáň 0,8 ha
nádrž Leština II   Rakov 0,9 ha
rybník Kačák   Markvartice 3,0 ha

 

451 053   Novohradka 1 – MO Hrochův Týnec          11 km 8 ha Od ústí do Chrudimky u Úhřetické Lhoty až k jezu Psotnovského mlýna      u Hrochova Týnce. Přítoky Ležák (Holetínka) a Žejbro do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry.

 

451 054   Novohradka 2 – MO Chroustovice             15 km 7 ha Od jezu Psotnovského mlýna až k jezu v Jenišovicích. Přítoky a rybník Žilovice jsou chovné – lov ryb zakázán. Z důvodu obecného zájmu je zákaz vstupu a zákaz lovu na řece Novohradce v prostoru odborného učiliště      v Chroustovicích. Od silničního mostu Chroustovice – Luže u Pošívalky    až k jezu v Jenišovicích je lov ryb povolen pouze na umělou nástrahu        a nástrahy rostlinného původu. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 057   Oleška 2 – MO Nová Paka                                     5 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Nová Paka.

Revír tvoří nádrže:

Fařina                              v k. ú.  Nová Paka                 2,3 ha

Předák                                        Nová Paka                 1,5 ha

Richard                                      Valdov                         1,3 ha Na nádrži Richard je vyhlášena chráněná rybí oblast v oblasti do vzdálenosti 35 m od přítoku do nádrže.

 

451 056   Olešnice 2 – MO Nová Paka                               0,6 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Nová Paka.

Revír tvoří nádrže:

Pivovarská                      v k. ú.  Čistá                             0,2 ha

požární                                       Čistá                             0,2 ha

Hůrka                                          Čistá                             0,2 ha

 

451 058   Orlice 1 – MO Hradec Králové                  6,9 km 50 ha Hlavní tok řeky Orlice od vtoku do Labe v Hradci Králové až k jezu bývalého mlýna Podhůrky ve Svinárkách v ř.km 6,9. V prostoru Jiráskových sadů    na soutoku s Labem je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. Chráněná rybí oblast v úseku od Moravského mostu po konec nábřežní zdi na obou březích. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.

K revíru patří ramena a propadliny po těžbě zemin po obou stranách Orlice od jejího vtoku. K revíru patří odstavená ramena, tůně, propadliny vzniklé těžbou a jezera v k.ú. Hradec Králové.

Na levém břehu

Bejkovna, Jezuitská jezera, Sýkorky, Stará Orlice, Lhotecké jezero, písník pod Stříbrným rybníkem

Na pravém břehu

Pekelská jezera, Kašparovo jezero, Hluboké jezero, Černé jezero, Bínarovo jezero, Pod Auty, V Lukách, Holštejn.

Na odstaveném ramenu Holštejn je od napouštěcího zařízení po konec oplocení zřízená chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Lhotecké jezero   je chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán rozhodnutím referátu životního prostředí OkÚ Hradec Králové. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Vstup  do  rekreačního  a  sportovního  centra  „Slezská  plovárna“  je povolen pouze po dohodě – mobil 736 478 373 – p.Mikeš Václav – hospodář MO ČRS Hradec Králové. Lov z plavidel, zavážení nástrah       a návnad povoleno jen na hlavním toku.

 

451 059   Orlice 2 – MO Třebechovice pod Orebem   12 km 43 ha Od jezu bývalého mlýna Podhůrka ve Svinárkách v ř.km 6,9 až k mostu ve Štěnkově v ř.km 18,4. Přítok Dědina do revíru  nepatří – je samostatným revírem. K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Orlice 2.

 

451 060   Orlice 3 – MO Týniště nad Orlicí               16 km 30 ha Od mostu ve Štěnkově až k soutoku  Tiché  a  Divoké  Orlice.  K  revíru patří i úsek náhonu Bělá – Dědina od železničního mostu v Petrovicích      až k mlýnu v Týništi nad Orlicí. V úseku od mlýna v Týništi nad Orlicí           k silničnímu mostu na Opočno je v úseku náhonu Bělá – Dědina lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. K revíru dále patří propadliny a odstavená ramena po těžbě zemin označené tabulemi rybářského revíru 451 060.

 

451 061   Orlice Divoká 1 – MO Lípa nad Orlicí        9 km 19 ha Od soutoku Tiché a Divoké Orlice až k hraničním tabulím v blízkosti Častolovických Horek ležících 800 m po pravém břehu nad ústím Zlatého potoka včetně všech odstavených ramen a tůní v povodí revíru.

Do revíru patří nádrž:

Hoděčín                           v k.ú.   Hoděčín                     4,4 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 100 m nad přítokem do Hoděčínského rybníka je vyhlášená chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi.

 

451 062   Orlice Divoká 2 – MO Kostelec nad Orlicí   11 km 16 ha Od hraničních tabulí v blízkosti Častolovických Horek, ležících 800 m na pravém břehu nad ústím Zlatého potoku až k jezu v Doudlebách nad Orlicí. K revíru patří náhon bývalé elektrárny v Doudlebách  nad  Orlicí.  Říčka Bělá do revíru nepatří. K revíru dále patří náhon k elektrárně v Kostelci    nad Orlicí (mimo oplocený objekt dřevařského závodu). Pásmo mělčin od tělesa splavu v Doudlebách nad Orlicí (horní hranice revíru) v délce 300 m je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Od tenisových kurtů v Doudlebách nad Orlicí po lávku na Bělisko je vyhlášeno muškařské pásmo. V pásmu od brodu  u  tenisových  kurtů  v  Kostelci  nad Orlicí po výtok přepadu z náhonu před firmou Rojek je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

451 090 Orlice Divoká 6 – údolní nádrž Pastviny –

Východočeský územní svaz                          7 km 80 ha

Od tělesa hráze ÚN Pastviny až k silničnímu mostu v Klášterci nad Orlicí. Lov z plavidla povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek 100 m od hráze po obou březích a úsek od lípy u vtoku Divoké Orlice do údolní nádrže až k silničnímu mostu v Klášterci nad Orlicí je chráněnou  rybí oblastí – lov ryb zakázán.

 

451 063   Orlice Tichá 1 – MO Borohrádek              15 km 21 ha Od soutoku s Divokou Orlicí až k vakovému jezu bývalého mlýna v Číčové. K revíru patří:

rybník                               v k.ú.   Dolní Jelení               0,5 ha

odstavené rameno U Bagru     Borohrádek                 1,0 ha V Čermné nad Orlicí od silničního mostu Malá a Velká Čermná po výtok     z MVE Čermná s.r.o., je od 1.1. do 30.6. vyhlášené chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 064   Orlice Tichá 2 – MO Choceň                     18 km 15 ha Od vakového jezu bývalého mlýna v Číčové až k ocelovému silničnímu mostu v Pelinách. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněné rybí pásmo v Číčové od vtoku do slepého ramene (horní nádrž) až po požerák  a od vakového jezu po výtok z MVE na pravém břehu mezi řekou a nádrží – vyznačeno tabulemi. V Chocni od prvních karetkových stavidel až po čtvrtá karetková stavidla (u kamenů) je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi. V muškařském pásmu smí osoba provádějící lov lovit tři dny      v kalendářním týdnu. Do povolenky k lovu odd. II. se do kolonky podrevír napíše písmeno M. Při každém otevření karetek platí zákaz rybolovu v celém muškařském pásmu.

V Chocni po celou dobu otevření spodního válcového jezu – zákaz rybolovu mezi válcovými jezy, včetně celého městského náhonu. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm.Ulovený kapr, jehož míra přesáhne   65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 089   Orlice Tichá 8 A – MO Králíky                               6 ha

Revír tvoří nádrž:

meliorační nádrž             v k.ú.   Králíky                        6,0 ha Nejmenší stanovená míra nástražní rybičky je 15 cm.

451 065   Pekelský potok 1 – MO Ronov nad Doubravou     5 km 8 ha Od ústí Pekelského potoka do Doubravy až k spodním česlím Dolního rybníku v k.ú. Starý Dvůr. Celý revír včetně přítoků je chráněné rybí pásmo

– lov ryb zakázán

 

451 067   Pilníkovský potok 3 – MO Trutnov                20,74 ha Na celém revíru je zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Zákaz vjezdu na lesní a polní cesty.

Revír tvoří nádrže:

 1. Bojiště – podrevír 1 v k. ú. Staré Buky                 9,5 ha (Severka nejspodnější)

V úseku přítoku napájecí nádrže je v délce 100 m po obou stranách chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi a bójemi.

 1. Bojiště II – podrevír 2 v ú. Oblanov                     8,0 ha (koupaliště)

Na koupališti je stanovena výjimka a upravují se podmínky pro lov ryb dle koupací sezóny takto:

 1. od 15.6. do 31.8. je lov povolen v této době: od 4.00 do 8.00 a od

19.00 do 24.00 letního času;

 1. od 1.9. do 15.9. od 6.00 do 9.00 a od 17.00 do 22.00 letního času;
 2. mimo dobu uvedenou pod bodem a – b dle rybářského řádu;
 3. v prostoru začátku koupaliště po kbel na hrázi ve směru přes pláž je zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi;
 4. zákaz lovu zmola;
 5. na rybníku je  zákaz  krmení  a  vnadění  (vzhledem  ke  kvalitě  vody      v koupališti);
 6. lov dravců povolen pouze na umělé nástrahy.
 7. Volanovský – podrevír 3 v ú.  Volanov            0,8 ha
 8. Nebe – Vlčice – podrevír 4 2,44 ha

(GPS 50°33‘20.366“N, 15°49‘56.735“E)

K rybníku Nebe je zákaz vjezdu motorových vozidel po polních a lesních cestách. U přítoku je po obou stranách vyhlášena chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

Na všech nádržích je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody     v místě ulovení. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

451 068   Pstružný potok 1 – MO Lipnice nad Sázavou            8 km 5 ha Od vtoku do Sázavy u Mrzkovic až k výtoku z rybníka Kamenná Trouba.    K revíru patří nádrž:

Váha                                 v k. ú. Lipnice nad Sázavou 1,2 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 071   Sázava 13 – MO Havlíčkův Brod               27 km 73 ha Od jezu v Dobré nad Sázavou až k jezu Štukhejlského mlýna v k.ú. Stříbrné Hory. Do revíru patří dolní část toku potoka Žabinec od vtoku do Sázavy  13 k hrázi nádrže Žabinec. Ostatní přítoky do revíru nepatří.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesahuje 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen neprodleně zpět do vody  v místě ulovení.

 

451 072   Sázava 14 – MO Havlíčkův Brod                         13 ha

Revír tvoří nádrže:

Žabinec                            v k. ú.  Havlíčkův Brod               8,0 ha

Nádražní                                     Havlíčkův Brod                2,0 ha

Zádušní                                      Havlíčkův Brod           3,0 ha Na nádrži Žabinec je chráněné rybí pásmo v horní části nádrže – vyznačeno tabulemi. Na nádrži Zádušní je zákaz vnadění. Zákaz lovu z hrází. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne  65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 073   Sázava 15 – MO Přibyslav                          12 km 27 ha

Od jezu ve Štukhejlu po horní jez v Poříčí. K revíru patří nádrže: Jablonecká          v k.ú.   Přibyslav   3,7 ha

Pumprtajch                                 Přibyslav                      0,5 ha Potok Velká Losenice do revíru nepatří.

451 047   Sázavka – MO Habry                                  15 km 6,4 ha

Od jezu mlýna v Leštině až k pramenům. K revíru patří nádrže:

Nový rybník                     v k. ú.  Habry                          6,4 ha Součástí revíru není Jiříkovský rybník nacházející se na p.č. 616 k.ú. Jiříkov u Kamene.

 

451 075   Stěnava 1 – MO Broumov                                 3,15 ha

Revír tvoří nádrže:

 1. Katovna v k. ú. Broumov                    1,3 ha
2.  Kolonie

3.  Punerův

Křinice

Martínkovice

0,5 ha

1,0 ha

4. Šírák Velká Ves 0,25 ha
5. Předehřívárna u koupaliště Broumov 0,1 ha

U přítoku nádrže Katovna je chráněná rybí oblast. Na rybnících Katovna, Kolonie a Předehřívárna je zákaz chytání z hráze. Na rybníku Katovna je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm,  musí  být  co  nejšetrněji  vrácen  zpět  do  vody  v  místě  ulovení. V úlovkovém listu je nutné v kolonce podrevír uvádět označení jednotlivých rybníků (1., 2., 3., 4., 5.)

451 395   Stěnava 2 – MO Meziměstí                                 0,8 ha

Revír tvoří umělá vodní nádrž  (rybník):

Bělidlo                             v k.ú.   Jetřichov                   0,8 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

451 077   Šlapanka 1 – MO Havlíčkův Brod             17 km 16 ha Od ústí do Sázavy v Havlíčkově Brodě až k hrázi rybníka Kukla nad obcí Horní Věžice. Do revíru dále patří přítok Šlapanky – Zlatý potok v délce   800 m od vtoku do Šlapanky – vyznačeno tabulemi. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. . Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesahuje 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen neprodleně zpět do vody v místě ulovení.

 

451 078   Trotina 1 – MO Smiřice                              14 km 30 ha Od  vtoku   do   starého   ramene   Labe   v   Lochenicích   až   k   soutoku s levostranným přítokem, potokem Hustířankou (Dubenecký). Přítok Hustířanka (Dubenecký) do revíru nepatří – je součástí revíru Trotina 2 P.

451 093   Trotina 2 – MO Smiřice                                        34 ha

Revír tvoří nádrž:

Velký Vřešťov                  v k.ú.   Velký Vřešťov             34 ha V  západní  části  nádrže  je  chráněná  rybí  oblast,  vyznačeno  tabulemi   a bójemi – lov ryb a jejich rušení zakázáno. Zákaz používání bójí a jiných předmětů pro označování krmného místa. Zavážení a zanášení nástrah      a návnad je zakázáno. Zákaz rybolovu na pláži od 1.7.-31.8. – vyznačeno tabulemi.

451 079   Třebovka 1 – MO Česká Třebová                         4 ha

Revír tvoří: nádrž Pařezák                 v k.ú.   Česká Třebová   4 ha Na nádrži Pařezák v České Třebové je chráněné rybí pásmo v úseku u levého přítoku – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Lín obecný je na celém revíru hájen celoročně. Zákaz používání karase stříbřitého a střevličky východní za nástražní rybky. Zákaz rozdělávání volných ohňů.

 

451 080   Třebůvka 2 – MO Moravská Třebová     26 km 21,5 ha Tekoucí voda od jezu pod soutokem s Kunčinským potokem až po Valáškův Mlýn v obci Kozov.

K revíru patří nádrže:

retenční nádrž                 v k.ú.   Moravská Třebová     12 ha Chráněné rybí pásmo na přítoku -lov ryb zakázán-vyznačeno tabulemi. Podrevír – RN.

Horní Boršovský rybník           Boršov                         4,2 ha Zajíždění k vodě zakázáno. Parkování aut a stanování povoleno jen na hrázi.Zákaz rozdělávání ohňů. Podrevír – HB.

Nový Udánský                v k.ú.    Udánky                     3,3 ha Jediná příjezdová cesta od silnice Moravská Třebová-Svitavy. Stanování na povolení M.O. Zajíždění k vodě zakázáno. Zákaz rozdělávání ohňů. Parkování aut povoleno jen na parkovišti – označeno tabulemi. Podrevír UD.

Nová Ves                         v k.ú.   Kunčina                     1,0 ha Zákaz stanování a zajíždění k vodě. Parkování aut je povoleno jen na parkovišti označeno tabulemi. Zákaz rozdělávání ohňů. Podrevír – NV. rybník v Petrůvce                Trnávka  1,0 ha Zákaz stanování a zajíždění k vodě. Parkování aut je povoleno jen na parkovišti označeno tabulemi. Zákaz rozdělávání ohňů. Na revíru platí pouze místní povolenky členů MO Moravská Třebová. Podrevír – PE.

Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru Třebůvka  2 je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 200 Údolní nádrž Rozkoš – Východočeský územní svaz 1080 ha

Revír tvoří nádrž:

Rozkoš                            v k. ú.  Česká Skalice         1080 ha Pro lov ryb jsou na revíru určeny 4 úseky vyznačené tabulemi.

Jestliže lovící nedosáhl žádného úlovku, je povinen po skončení lovu zbývající část řádku v “Přehledu o úlovcích” proškrtnout. Po skončení lovu nebo při jakémkoliv přerušení lovu musí být místo řádně uklizeno, nic na něm nesmí být ponecháno a všechny úlovky musí být řádně zapsány v Přehledu o úlovcích.  Na pozemcích vodní nádrže je dle pokynů  majitele  pozemků  Povodí  Labe s.p. zakázáno: stanování, kempování, rozdělávání ohňů, výstavba rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťování území    a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno v souladu  s vyhláškou o silničním provozu.

Lov ryb je z důvodů obecného zájmu zakázán:

 • od hranice sportovního úseku č. 1 severním  směrem  do  vzdálenosti 100 m nad jez Rovenské nádrže
 • od hranice sportovního úseku č. 2 až po hranici sportovního úseku č. 3
 • v prostoru jižní části poloostrova nad hlavní hrází, který je určen pro hospodářské účely
 • na přivaděči z Úpy po celé délce – od jezu na Úpě až po ústí do nádrže a v úseku 100 m na obě strany od ústí po břehu nádrže
 • v ochranném prostoru nad hlavní hrází – vyznačeno tabulemi
 • z dělicí hráze Rovenské nádrže (bývalá spojovací cesta Šeřeč – Spyta)
 • na místech vymezených pro hospodářskou těžbu ryb – vyznačeno tabulemi
 • v době od 1. 6. do 30. 9. v prostoru TJ SLÁVIA JACHTING Česká Skalice, a v prostoru přístaviště Odysseus Hradec Králové
 • celoročně v úseku vyznačeném cedulemi v prostoru klubu VODNÍ SPORTY Náchod.

Zákaz používání bójí pro označování krmného a lovného místa, včetně zákazu použití rádiem řízených lodiček apod. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

 

451 081   Úpa 1 – MO Jaroměř                                    9 km 10 ha

Od vtoku do Labe v Jaroměři až ke zdymadlu v obci Doubravice.

451 082   Úpa 2 – MO Česká Skalice                         14 km 15 ha Od zdymadla u obce Doubravice až k Červenému mostu pod Rýzmburkem. Valovský potok do revíru nepatří. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.   Na Viktorčině splavu a na jezu přivaděče pro ÚN Rozkoš je úsek 50 m    nad a pod jezem chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. V úseku od Viktorčina splavu až k Červenému mostu je zákaz lovu ryb na červa. Náhon Tiba je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

451 083   Úpa 3 – MO Červený Kostelec                  12 km 11 ha Od Červeného mostu pod Rýzmburkem až k jezu elektrárny v Havlovicích. K revíru patří nádrž:

Krčmařík                          v k.ú.   Červený Kostelec     1,0 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku, který začíná u Slatinského jezu a končí cca 300 m nad lávkou pod Boušínem – vyznačeno tabulemi,   je lov ryb povolen jen od 16.4. do 30.11., a to pouze na umělou mušku  a přívlačí. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

 

451 084   Úpa 4 – MO Havlovice                                13 km 15 ha Od jezu elektrárny v Havlovicích až k ústí Lhoteckého potoka v Poříčí        u Trutnova mimo Lhotecký potok. K revíru patří nádrž:

Podháj                             v k. ú.  Velké Svatoňovice    4,0 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Zákaz vstupu na naplaveninu u přítoku do nádrže Podháj. Vnadit, nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

 

451 391   Višňáry – MO Litomyšl                                      6,05 ha

Revír tvoří rybníky:

Višňáry                            v k.ú.    Říkovice u Litomyšle      2,65 ha

Němcák                                      Budislav                         0,36 ha

V Chalupách                              Budislav                          0,23 ha

Kamenné Sedliště                     Budislav                         2,00 ha

Návesní                                      Karle                              0,41 ha

Jarošovský rybník                    Jarošov                       0,4 ha Na nádrži Višňáry v k.ú. Říkovice u Litomyšle platí zvláštní režim hospodaření a lovu ryb na základě podmínek Agentury ochrany přírody  a krajiny ČR, která je správcem dotace, ze které byla vybudována tato nádrž.  Tyto  podmínky  jsou  vyznačeny  na  nádrži  tabulemi.  Na  nádrži  V Chalupách v k.ú. Budislav je chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán.

451 085   Voleška 1 – MO Košťálov                                   4,2 ha

Revír tvoří nádrž:

Hůrka                               v k.ú.   Olešnice-Hůrka         4,2 ha

(GPS 50°31‘53.533“N, 15°33‘2.947“E)

 

Na nádrži Hůrka je v úseku 100 m od přítoku chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi. Nádrž Obora v k.ú. Lomnice nad Popelkou do revíru nepatří. . Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody  v místě ulovení.

 

451 086   Zlatý potok 1 – MO Opočno                   18 km 6,16 ha Od jezu v Českém Meziříčí až ke splavu Opařišťského mlýna a rameno Zlatého  potoka   (tzv.   Mlýnský   náhon)   až   po   ústí   odpadní   strouhy z Podchlumeckého rybníka a tzv. Stará řeka od ústí do Dědiny u Městce. Do revíru nepatří tzv. Kahlerova nádrž od tělesa hráze nádrže ř.km 6,00  cca 200 m proti proudu na hranici pozemku a pod nádrží až po soutok       s náhonem do budovy bývalého mlýna cca 120 m – vyznačeno tabulemi.   K revíru patří nádrže:

Svinecký Dvůr                 v k.ú.    Svinná u Brocné     0,16 ha v zámeckém parku               v k.ú.   Opočno    1,0 ha  Lov ryb na nádržích v zámeckém parku je povolen pouze ve dnech pracovního klidu a volna. Lovící je povinen seznámit se s návštěvním řádem parku a tento dodržovat. Přístup k nádrži pouze po veřejných cestách. Úsek toku  od  odpadu  spodního  rybníka  po  konec  parku a mezi rybníky je hájen – zákaz rybolovu. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

Soupis pstruhových revírů

Východočeského územního svazu

s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva

 

Na revírech platí územní, celosvazové a celorepublikové povolenky.

 

453 002   Bělá 2 – MO Solnice                                     10 km 7 ha Od jezu v Postrání až k jezu továrny „Lerchovna” v k.ú.  Skuhrov nad Bělou. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na revíru je vyhlášeno hájené pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

 

453 003   Bělá 3 – MO Skuhrov nad Bělou               15 km 10 ha Od jezu továrny „Lerchovna” v k.ú. Skuhrov nad Bělou až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V katastru obce Skuhrov nad Bělou je hájené pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

 

453 008   Běluňka 1 – MO Jaroměř                             10 km 4 ha Od vtoku do Labe u Heřmanic nad Labem až k jezu náhonu na bývalou pstruží líheň ve Chvalkovicích – Žďáru. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 101   Břevnický potok 1 – MO Havlíčkův Brod  13 km 3 ha Od vtoku do Sázavy v Havlíčkově Brodě až po bývalý rybník Pilský pod zastávkou Rozsochatec a všechny přítoky Šlapanky 1 a přítok Krupský potok od soutoku s Břevnickým potokem až k silnici v Dolní Krupé. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Přítok Šlapanky Zlatý potok do revíru nepatří.

 

453 004   Bylanka 1 P – MO Pardubice                       10 km 2 ha Od ústí do Labe ve Svítkově až k protrženému jízku pod obcí Dřenice na hranici katastrů obcí Dřenice a Třebosice. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

 

453 103   Bylanka 2 P – MO Chrudim II                      13 km 2 ha Od protrženého jízku pod obcí Dřenice a Třebosice až k pramenům se všemi přítoky. Celý revír je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

 

453 006   Bystřice 5 P – MO Miletín                           15 km 8 ha

Od mostu u farmy statku Dolenec až k pramenům. K revíru patří:

nádrž na Borku                v k.ú.   Miletín                        0,1 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V horním úseku Bystřice 5 od Bystrého mlýna po obec Vidonice (Brudu) je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

 

453 007   Cidlina 6 P – MO Jičín                                  12 km 8 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Jičín.

Od Bílého mlýna nad Jičínem až k pramenům a dále potok Trnávka od vtoku do Cidliny  ve  Vitiněvsi  až  k  tabulím  označujícím  chovnou  část.  K revíru patří nádrž:

Lužany                              v k.ú.   Lužany                       3,0 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 009   Čistá 1 – MO Hostinné                                 10 km 4 ha Od vtoku do Labe v Hostinném po pravostranný přítok v obci Fořt na ř.km 9,2 ohraničeno jízkem – vyznačeno tabulemi. Přítoky a pramenná část jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 111   Desná 1 – MO Litomyšl                             27 km 2,7 ha Od ústí do Loučné až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb povolen do 31. 8.. V úseku od zeleného splavu u obce Višňáky    po kamenný most v lukách nad obcí Tržek je chráněné rybí pásmo. Délka chráněného úseku je 800 m a slouží jako přirozené trdliště lososovitých ryb.

 

453 010   Doubrava 4 P – MO Běstvina                      12 km 9 ha Od Pilského splavu až k mostu silnice Víska – Horní Lhotka ve Vísce – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 011   Doubrava 5 – MO Chotěboř                     17 km 13 ha

Od mostu silnice Víska – Horní Lhotka ve Vísce až k mostu silnice Chotěboř

 • Sobiňov v k.ú. Bílek. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru patří nádrž:

Valcha                              v k.ú.   Horní Sokolovec      0,7 ha

 

453 012   Doubrava 6 – MO Chotěboř                        10 km 4 ha Od mostu silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou v k.ú. Bílek po první most u kostela v obci Sobiňov. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Část Doubravy od mostu v Sobiňově k rybníku Doubravník je chovná – lov ryb zakázán. Rybníky Doubravník a Řeka do revíru nepatří.

 

453 013 Hostačovka 1P – MO Golčův Jeníkov         15 km 2 ha Od vtoku do nádrže v Hostačově až k pramenům. Rybníky na povodí      do revíru nepatří – hranice vyznačeny tabulemi. Přítoky a úsek od tělesa hráze rybníka Černá pila (v obci Klášter) k pramenům jsou chovné – lov   ryb zakázán.

 

453 014   Chrudimka 3 P – MO Slatiňany                   10 km 8 ha Od jezu Janderova mlýna v Presech včetně náhonu až k mostu v obci Svidnice. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V prostoru obory Lesů ČR s.p. Nasavrky je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

 

453 015   Chrudimka 4 P – MO Bojanov                   16 km 10 ha Od Libkovského splavu 1 km nad mlýnem Mezisvětí až po lávku nad retenční nádrží Padrty. Na retenční nádrži Padrty je zákaz lovu ryb z hráze pod silnicí – vyznačeno tabulemi. Úsek od uvedené lávky až po hranice bazénu u ÚN Seč je chovný – lov ryb zakázán. Přítoky a náhony jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 016   Chrudimka 5 P – MO Chrudim II                   6 km 7 ha Od Piskačova mlýna na vtoku do ÚN Seč až k jezu pily Dolní ve Vršově. Součástí revíru jsou všechny přítoky. Přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, určenou k chovu lososovitých ryb a organizmů „Červeného seznamu ČR“.

 

453 017   Chrudimka 6 P – MO Hlinsko v Čechách     29 km 38 ha

Revír tvoří přítoky Chrudimky:

– potok Jančour od vtoku Chrudimky až po hráz rybníka Dlouhý v k.ú. Kocourov.

Potok Slubice a všechny další přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 018   Chrudimka 7 – MO Hlinsko v Čechách   20 km 10 ha

Od splavu pod obcí Vitanov až k pramenům. ÚN Hamry do revíru nepatří

 • vodárenská nádrž. Úsek toku od silničního mostu do obce Vortová po vtok do nádrže, je I. ochranné pásmo vodárenské nádrže. Vstup zakázán. Chovné úseky vyznačeny – lov ryb zakázán.

 

453 019   Javorka 2 P – MO Lázně Bělohrad             15 km 4 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Lázně Bělohrad. Od ústí Chotečského potoka u Šárovcovy Lhoty až k pramenům včetně Chotečského potoka až do Chotče. Chovné úseky jsou vyznačeny  tabulemi – lov ryb zakázán.

 

453 020   Jevíčka 1 P – MO Jevíčko                                  12,9 ha Přítok Třebůvky. Od soutoku s Třebůvkou na ř.km 21,7 po silniční most na silnici Jevíčko – Biskupice na ř.km 11. Součástí revíru jsou i přítoky Jevíčky, jmenovitě Bezděčský potok, Lázský potok, Nectavský potok, Kelínský potok, Biskupický potok, Smolenský potok, Uhřický potok a Opatovický potok. Tyto toky jsou chráněnou rybí oblastí – vyznačeno tabulemi. Potok Úsobrnka je samostatným revírem.

453 021   Jívka 1 – MO Stárkov                                11 km 9,5 ha

Od vtoku do Olšavky ve Stárkově až k pramenům. K revíru patří nádrž: Průmyslová nádrž   v k.ú.    Jívka         3,5 ha. Přítoky a pramenná část jsou chovné – lov ryb zakázán. Na Průmyslové nádrži u přítoku po obou stranách je chráněné pásmo – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán.

 

453 022   Jizera 8 P – MO Turnov                               6 km 10 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Turnov. Od lávky v Dolánkách až k železničnímu mostu v Rakousích včetně náhonu na elektrárnu (tzv. Malá Jizera). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 023   Jizera 11 – MO Semily                                17 km 42 ha Od soutoku Jizery s Kamenicí ve Spálově až k silničnímu mostu silnice Dolní Sytová – Peřimov. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního.       V těchto úsecích je zakázáno broděni v období od 16. 4. do 31. 5.:

 • od lávky v Bítouchově (50°36’49.356”N, 15°19’26.365”E) po jez v místní části Řeky (50°36’25.704”N, 15°19’50.865”E),

– od železné plynovodní konstrukce přes řeku Jizeru v místní části Kruha (50°35’53.477”N, 15°20’11.151”E) po jez firmy Axl (50°35’43.633”N, 15°20’40.251”E),

– od vtoku náhonu MVE v Podmošně (50°35’55.788”N, 15°21’38.225”E)

po jez v Podmošně (50°35’42.680”N, 15°21’43.429”E),

– od vtoku náhonu MVE Hradišťata (50°35’49.442”N, 15°22’42.301”E) po jez na Hradišťatech (50°35’44.905”N, 15°22’51.842”E),

– od vtoku náhonu MVE v Benešově Podolí (50°36’18.771”N,15°23’10.284”E) po jez tamtéž (50°36’21.931”N, 15°23’24.961”E),

– od železného mostu v Hájích nad Jizerou (50°36’54.349”N,15°25’6.579”E)

po jez v Dolní Sytové (50°37’0.588”N,15°25’42.308”E),

– od soutoku Jizery s Peřimovským potokem (50°37’10.448”N, 15°26’16.994”E) po most přes Jizeru v Dolní Sytové (50°37’27.937”N, 15°26’28.500”E).

Přítoky Oleška a Kamenice do revíru nepatří – jsou samostatným revírem. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 024   Jizera 12 P – MO Jilemnice                         6 km 16 ha Od silničního mostu Dolní Sytová – Peřimov až k jezu přádelny v Poniklé. Od jezu elektrárny v Horní Sytové až k výtoku odpadní strouhy pod podnikem Seba v Poniklé je chráněnou rybí oblastí  –  lov  ryb  zakázán.  K  revíru  patří část Jizerky od vtoku do Jizery až k soutoku s potokem Cedron ve Štěpanicích. Úsek na Jizerce od jezu v Arnoštově až k soutoku s potokem Cedron je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Všechny přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního. V těchto úsecích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:

– od silničního mostu, Dolní Sytová-Peřimov (GPS: 50° 62‘ 43.939“ N, 15°

44‘ 13.339“ E) až po jez MVE – k.ú Horní Sytová (GPS: 50° 63‘ 38.392“

N , 15° 46‘ 30.353“ E)

– od jezu MVE –k.ú Poniklá nad Jizerou(Seba) (GPS: 50° 65‘ 45.575“ N, 15° 44‘ 80.142“ E) až po jez MVE –k.ú. Poniklá nad Jizerou (Preložka) (GPS: 50° 66‘ 69.517“ N , 15° 45‘ 36.489“ E)

 

453 025   Jizera 13 – MO Jilemnice                             9 km 10 ha Od jezu přádelny v Poniklé až k soutoku s Havírenským potokem. Přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního. V těchto úsecích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:

– od Ústí Farského p. – k.ú Hradsko (Nístějka) (GPS: 50°67‘43.600“N, 15°44‘94.650“E)   až   po   jez   MVE   Hradsko   (GPS:   50°67‘97.225“N,

15°45‘14.417“E).

– od ústí Tříčského p. – Hradsko (GPS: 50°68‘42.517“N, 15°45‘12.136“

 1. E) až po jez MVE Jablonné nad Jizerou (GPS 50°70‘00.536“N, 15°43‘ 06.036“ E).

 

453 113   Jizera 13 A – MO Jilemnice                           5 km 6 ha Od soutoku s Havírenským potokem až k soutoku s Mumlavou. Mumlava do revíru nepatří – je samostatným revírem. Přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

 

453 026   Jizera 14 – MO Jilemnice                               9 km 5 ha Od soutoku s Mumlavou až k soutoku s Jizerkou. Všechny přítoky a část revíru od soutoku s Jizerkou až k pramenům jsou chráněná rybí oblast –  lov ryb zakázán. Mumlava do revíru nepatří – je samostatným revírem. Tok tvoří státní hranici, lovit lze jen z území ČR.

 

453 027   Kněžná 1 – MO Rychnov nad Kněžnou 20 km 8,6 ha Od vtoku do Bělé v Synkově až k pramenům. Liberský potok od vtoku do řeky Kněžny až po nápusť horního rybníku Liberk. Javornický potok od soutoku s řekou Kněžnou po těleso hráze Ivanského jezera. K revíru patří nádrže:

Ivanské jezero v k.ú. Javornice 1,2 ha
Kačerovské 1,2,3,4,   Kačerov 1,9 ha
Javornice   Javornice 1,1 ha
Liberk – horní rybník   Panská Habrová 0,9 ha
Liberk – spodní rybník   Panská Habrová 0,8 ha

Na nádrži Liberk – horní rybník – lov ryb povolen pouze na přívlač a umělou mušku.

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na nádrži Liberk – horní rybník je zákaz lovu z hráze.

 

453 028   Krounka 1 P – MO Skuteč                          22 km 10 ha Od vtoku do Novohradky u Košumberka až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 030   Labe 27 P – MO Přelouč                                6 km 1 ha Revír tvoří Klešický (Podolský) potok od vyústění do Labe u jezu v Srnojedech po hráz rybníka Horní Kostelec u Heřmanova Městce a Zlatý potok (Struha) od pramene po jeho vyústění do Labe ve Valech. Klešický potok od soutoku s Podolkou až do vyústění do Labe – celý revír je pstruhový.

 

453 031   Labe 35 P – MO Dvůr Králové nad Labem  2 km 9 ha Od jezu ve Vorlechu (Pušův splav) až po hráz ÚN Les Království. V úseku od místa 50 m pod mostem Jana Opletala po Pušův splav, je chráněná rybí oblast, vyhlášená KÚ Hradec Králové. K revíru patří všechny přítoky revíru 451 038 Labe 35. Do revíru nepatří nádrže Vlčkovice, je součástí revíru 451 038 a RMV Česká Podharť. Některé přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán

 • vyznačeno tabulemi.

453 100   Labe 36 P – MO Dvůr Králové nad Labem 8 km 2 ha

Od konce vzdutí ÚN Les Království až k jezu továrny v Horním Debrném

 • vyznačeno tabulemi. Do revíru dále patří všechny přítoky revíru 451 039 Labe

 

453 032 Labe 37 P – MO Hostinné                        8,1 km 12,5 ha Od jezu v Horním Debrném v ř. km 214,2 až k jezu podniku Technolen        v Hostinném – Dobré Mysli v ř.km 222,3. Od jímání vody závodem KRPA, po odtok z náhonu Labský mlýn je chráněná rybí oblast, vyhlášená KÚ Hradec Králové. Potoky Pilníkovský, Kalenský a Čistá do revíru nepatří – tvoří samostatné revíry. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 033   Labe 38 P – MO Vrchlabí                            13 km 11 ha Od jezu v Dobré Mysli až k jezu papírny v Dolní Branné. Od jezu pod cementárnami a vápenkami Kunčice nad Labem až po soutok s náhonem do papíren v Klášterské Lhotě je chovný úsek – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních  zdí.

 

453 034   Labe 39 – MO Vrchlabí                               11 km 10 ha Od  jezu  papírny  v  Dolní  Branné  až  k  jezu  u  úpravny  pitné  vody        v Herlíkovicích.

V úseku od jezu u podniku Kablo až k mostu na odbočce Benecko cca      4 km je lov ryb povolen pouze na umělou mušku. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních zdí.

 

453 112   Labe 39 A – MO Vrchlabí                               7 km 3 ha Od jezu u úpravny pitné vody v Herlíkovicích až k tělesu  hráze  ÚN  Labská. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných  a regulačních zdí. Na náhonu u bývalé papírny v k.ú. Špindlerův Mlýn je   lov ryb zakázán.

 

453 036   Labuťka 1 – MO Vysoké Mýto                     10 km 2 ha Od ústí do Loučné pod Tisovou až k pramenům. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

 

453 037   Ležák (Holetínka) 1 – MO Hrochův Týnec    25 km 7 ha Od ústí do Novohradky (Olšinky) v Hrochově Týnci až k jezu u samoty Perk u Miřetic. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 038   Ležák (Holetínka) 2 P – MO Miřetice            8 km 2 ha Od jezu samoty Perk u Miřetic až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 039   Libuňka 1 P – MO Turnov                           25 km 7 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Turnov.

– Potok Libuňka – od silničního mostu v Pelešanech až ke stavidlům pod obcí Ktová.

– Potok Veselka – od vtoku do Libuňky pod obcí Ktová až do obce Veselá – lov ryb povolen. Nad obcí Veselá – závlahová nádrž až k prameni – chovný úsek. Pokračování toku Libuňka od stavidla Ktová s přítokem Javorky až k nádrži Vražda v obci Jinolice a Libuň jsou chovné – lov ryb zakázán. Všechny přítoky k potokům Stebenka, Javorka, Libuňka a Veselka jsou chovné – lov ryb zakázán. Potok Stebenka – od vtoku do Jizery až do obce Vesec k prameni – lov ryb zakázán – chovný potok. Náhon od vtoku Stebenky pod elektrárnou č.1 Možný – součást potoka Stebenky od vtoku Jizery – lov ryb povolen.

 

453 040   Líčná 1 – MO Trutnov                                20 km 10 ha Od vtoku do Úpy v Poříčí u Trutnova až po soutok s Lapertickým potokem, část potoka Sněžný od nádrže do Líčné, přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od vtoku do Úpy po soutok s Voletínským potokem je vyhlášená chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

K revíru patří nádrž:

Na Sněžném potoce       v k.ú.   Prkenný Důl              1,5 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 041   Loučná 4 – MO Vysoké Mýto                    27 km 13 ha Od jezu v obci Zámrsk až k jezu bývalého mlýna Papírna v obci Hrušová.   K revíru patří úsek Betlémského potoka od ústí do Loučné až k hrázi rybníka Chobot. Přítoky jsou chovné – lov ryb a vodních organizmů zakázán. Chráněné rybí pásmo je v úseku revíru Jalová řeka od fotbalového hřiště  ve Vysokém Mýtě až po splav u Choceňského mostu a od Choceňského mostu až po Panský mlýn a od vodárny k Panskému mlýnu a Prostřední řeka- lov ryb a vodních organizmů zakázán.

 

453 110   Loučná 5 – MO Litomyšl                             30 km 9 ha Od jezu bývalého mlýna Papírna v obci Hrušová až k pramenům. Přítok Desná do revíru nepatří – je samostatným revírem. Chráněná rybí oblast je od betonového jezu pod hostincem Žabárna v obci Nedošín (GPS 49°53’4.990”N, 16°16’56.148”E) až k pramenům – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 099   Malá Úpa 1 – MO Horní Maršov                  10 km 5 ha Od soutoku s Velkou Úpou až k ústí přítoku Černý potok. Přítoky a úsek od soutoku s Černým potokem až k pramenům jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných zdí. Lov ryb povolen od 16. 4. do 31. 8.

 

453 035   Malé Labe 1 – MO Vrchlabí                        22 km 11 ha Od vtoku do Labe u Dobré Mysli v Prosečné až k pramenům. Přítoky a úsek od soutoku s Kotelním potokem u Obecního úřadu Dolní Dvůr až k pramenům jsou chovné – lov ryb zakázán. Křivý potok od vtoku do Malého Labe v Dolním Dvoře až k pramenům se všemi přítoky je chráněnou rybí oblastí. Lov povolen na přítoku – Kotelský potok v délce 1000 m až po soutok se Zlatým potokem. Lov povolen na přítoku – Klínový potok v délce 1100 m až po vyznačení u cha- ty Kamenný mlýn. Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních zdí.

 

453 042   Metuje 3 – MO Nové Město nad Metují        4 km 8 ha Od jezu staré plovárny v Novém Městě nad Metují až k tabulím revíru na spodním konci tůně zvané Svojanův Vír. Přítok Olešenka do revíru nepatří

 • je samostatným revírem. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 043   Metuje 4 – MO Náchod                               15 km 24 ha Od spodního konce tůně zvané Svojanův Vír až k jezu přádelny s.p. Tepna v Babí. Olešenka do revíru nepatří. Přítoky revíru pravostranná Radechovka a úsek Rozkošského potoka od obce Kleny k pramenům a všechny ostatní přítoky revíru jsou chovné – lov ryb zakázán. Ve vyznačených úsecích revíru platí zákaz brodění v době od 16.4. do 31.5. (trdliště lipana podhorního).

 

453 044   Metuje 5 – MO Hronov                                 9 km 10 ha Od jezu s.p. Tepna Babí až ke kamennému splavu nad mlýnem Kozinek nad Hronovem mimo potoka Olšavka. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od loděnice až 80 m pod Freivaldův splav je vyhlášeno muškařské pásmo

 • vyznačeno tabulemi.

 

453 045   Metuje 6 – MO Police nad Metují             10 km 9,5 ha Od kamenného splavu nad mlýnem Kozinek nad Hronovem až k Zemánkovu splavu nad obcí Maršov nad Metují. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 046   Metuje 7 – MO Teplice nad Metují              20 km 8 ha Od Zemánkova splavu nad obcí Maršov nad Metují až k pramenům. Úsek Metuje od silničního mostu Teplice – Broumov až po splav u fotbalového hřiště směr Adršpach je chovný – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 105   Morava 25 – MO Králíky                               10 km 4 ha Od silničního mostu pod obcí Zlatý Potok až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru je vyhlášeno muškařské pásmo.

 

453 047 Moravská Sázava 3 P – MO Moravská Třebová 7 km 3 ha Hlavní  tok  od  bývalého  jezu  u  železničního  mostu  v  Krasíkově  až       k silničnímu mostu silnice Rychnov – Žichlínek, včetně Rychnovského potoka. Všechny ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 048   Moravská Sázava 4 – MO Lanškroun       40 km 10 ha Od silničního mostu mezi obcemi Rychnov a Žichlínek až po soutok se Sázavským potokem u Pily Petr pod obcí Výprachtice. K revíru patří  potoky Sázavský od soutoku s Moravskou Sázavou až po silniční most mezi obcemi Koburk a Dolní Heřmanice, dále Lukovský potok od soutoku  s Moravskou Sázavou až po jez na začátku obce Damníkov, dále Lukávka od soutoku s  Lukovským  potokem  po  silniční  most  mezi  obcí  Luková a Lanškroun a Zadní potok až k poslednímu mostu před Jakubovicemi. Navazující úseky jmenovaných toků a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru patří vodní nádrže v k.ú. Žichlínek – VN 2,3,4,5,6, a VN    1 v k.ú. Rychnov na Moravě. Na všech nádržích v poldru je lov přívlačí povolen od 16.6. do 31.8.. Nejmenší lovná míra candáta je 50 cm. Candát je hájen od 1.12. do 15.6..

 

453 049   Mrlina 3 P – MO Libáň                                    8 km 2 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Libáň.

V pramenné části název Leština. Od vtoku do rybníka Mordýř u Nadslavě až k pramenům. K revíru patří potoky Libáňský od jezu v Sedlištích až        k Batinu, Bystřice od jezu v Sedlištích až k pramenům, Záhubka od Záhub k pramenům a Bukovina od vtoku ve Starých Hradech až k retenční nádrži v Zelenecké Lhotě. Chovné úseky přítoků jsou vyznačeny tabulemi – lov  ryb zakázán.

 

453 051   Novohradka 3 – MO Luže                            17 km 8 ha Od jezu v Jenišovicích k mostu u chaty Polanka u Nových Hradů. Všechny přítoky a hlavní tok od mostu u chaty Polanka až k pramenům jsou chovné

 • lov ryb zakázán.

 

453 052   Olešenka 1 – MO Nové Město nad Metují 20 km 5 ha Od ústí do Metuje v Pekle u Náchoda až k pramenům. Pokud tok tvoří státní hranici, je lov ryb povolen pouze z území ČR. Úsek od silničního mostu na začátku obce Olešnice až k pramenům a všechny přítoky Olešenky jsou chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

 

453 088   Oleška 1 P – MO Košťálov                          22 km 8 ha Od Frimlova jezu v Suticích až k soutoku s Rokytkou. Úsek od mostu      na Bucharce (u prodejny autodílů) v Košťálově po jez MVE u koupaliště      v Libštátě a úsek od soutoku s Rokytkou až k pramenům jsou chráněná rybí pásma. V úseku od jezu MVE v Libštátě po soutok s Rokytkou se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. 9. do 16. 4. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 108   Oleška 3 – MO Semily                                    4 km 2 ha Od ústí do Jizery až k Frimlovu mlýnu v Suticích. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 053   Olšavka 1 – MO Stárkov                              20 km 3 ha Od vtoku do Metuje nad Hronovem až k pramenům mimo potok Jívka. Pramenná část a přítoky revíru jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 054   Orlice Divoká 1 P – MO Lípa nad Orlicí     28 km 6 ha Revír tvoří úsek náhonu Alba – Dědina od mlýna v Týništi nad Orlicí až        k pile v Česticích.

K revíru  patří  Zlatý  (Olešnický)  potok  od  soutoku  s  Divokou  Orlicí  až  k pramenům. Součástí revíru je potok Brodec od soutoku s Divokou Orlicí až k rybníku v obci Borovnice. Úsek Zlatého potoka od soutoku s Divokou Orlicí až po stavidla v Česticích a potok Brodec od rybníka v obci Borovnice jsou chovné – lov ryb zakázán. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 055   Orlice Divoká 3 – MO Potštejn                  13 km 20 ha Od jezu v Doudlebách až k jezu hydroelektrárny v Liticích mimo Zdobnici. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek 100 m nad a 100 m pod betonovým mostem v Potštejně je chráněnou rybí oblastí – lov ryb  zakázán. V úseku od konce chráněné rybí oblasti nad betonovým mostem v Potštejně až k jezu hydroelektrárny v Liticích je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

453 056   Orlice Divoká 4 – MO Žamberk              12 km 22,5 ha

K revíru patří nádrž:

Helvíkovický rybník        v k.ú.   Helvíkovice               6,5 ha Vodní tok Orlice Divoké od jezu hydroelektrárny v Liticích až po  nový (první) silniční most v obci Líšnice, mimo potok Rokytenku, který je samostatným rybářským revírem Rokytenka 1 – 453 071. V úsecích od jezu hydroelektrárny v Liticích po jez Kohoutova mlýna a od silničního mostu     v Helvíkovicích po soutok s Rokytenkou je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 057   Orlice Divoká 5 – MO Nekoř                      11 km 28 ha Od nového silničního mostu v obci Líšnice až k hrázi nádrže Pastviny.        K revíru patří:

vyrovnávací nádrž          v k.ú.   Nekoř                       17,0 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast pro potřebu líhně v Nekoři od silničního mostu v Nekoři po první most v Líšnici (u pana Píče) – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na náhonu na Korábův mlýn je vyhlášeno chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na vyrovnávací nádrži v Nekoři je lov ryb z plavidel i navalených na břeh zakázán.

 

453 059   Orlice Divoká 7 – MO Klášterec nad Orlicí  7 km 6 ha Od silničního mostu v Klášterci nad Orlicí až k prvnímu jezu nad Zemskou bránou na hranici s Polskem. Horní část řeky tvoří státní hranici, lov ryb povolen pouze z území ČR. Úsek od hranice revíru u silničního mostu        v Klášterci nad Orlicí až k vodoměru (jez) v Klášterci nad Orlicí je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. V ochranných pásmech v úseku 20 m nad    a 80 m pod limnigrafem v Klášterci nad Orlicí je vstup a lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od Fiedlerovy pily po jez tábora Orlice je vyhlášeno muškařské pásmo.

 

453 060 Orlice Divoká 8 –

MO Bartošovice v Orlických horách            14 km 9 ha Od prvního jezu nad Zemskou bránou až k hranici katastrálního území   obcí Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku). Řeka tvoří

 

MO Bartošovice v Orlických horách            14 km 9 ha Od prvního jezu nad Zemskou bránou až k hranici katastrálního území   obcí Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku). Řeka tvoří

 

MO Bartošovice v Orlických horách            14 km 9 ha Od prvního jezu nad Zemskou bránou až k hranici katastrálního území   obcí Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku). Řeka tvoří státní hranici, lov ryb povolen pouze z území ČR. Pravostranné přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 061   Orlice Divoká 9 – MO Rychnov nad Kněžnou     20 km 7 ha Od hranice katastrálního území mezi obcemi Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku) až k pramenům. Řeka tvoří státní hranici, lov  ryb povolen pouze z území ČR. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 062   Orlice Tichá 2 P – MO Choceň                      2 km 2 ha Od ocelového  silničního  mostu  v  Pelinách  až  k  jezu  MVE  n.p.  Hedva v Chocni.(MVE Peliny) Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 063   Orlice Tichá 3 – MO Brandýs nad Orlicí  11 km 12 ha Od  jezu  bývalého  podniku  n.p.Hedva  v  Chocni  až  k  bývalému  jezu    v Bezpráví. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 064   Orlice Tichá 4 – MO Ústí nad Orlicí          20 km 17 ha Od jezu v Bezpráví ř.km 40,5 až k jezu továrny v obci Hnátnice mimo Třebůvku. K revíru patří meliorační nádrž TO II. v k.ú. Ústí nad Orlicí – 0,40 ha a odstavené rameno Stará řeka – 0,35 ha. Knapovský potok je chovný – lov ryb zakázán . Přítoky revíru a přítoky do nádrže v Libchavách jsou chovné – lov ryb zakázán. Od silničního mostu v Lanšperku až po silniční most v obci Hnátnice je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

 

453 065   Orlice Tichá 5 – MO Letohrad                   14 km 18 ha Od SOU továrny v Hnátnici až k jezu mlýna Verměřovice. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast je od mostu při výjezdu      z Letohradu k Ústí nad Orlicí k jezu bývalé plovárny. Od mostu Letohrad – Orlice (Ferdův most) proti proudu až po Brokešovou lávku včetně náhonu pro turbínu Vondrova mlýna je chráněné rybí pásmo. Od lávky pro pěší (bývalá Hedva Orlice) proti proudu po silniční most Kunčice – Orlice  (Ferdův most) je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

 

453 066   Orlice Tichá 6 – MO Jablonné nad Orlicí    8 km 6 ha Od jezu mlýna ve Verměřovicích až po jez a mechanické česle z MVE        v Sobkovicích. Přítoky jsou chovné-lov ryb zakázán. Úsek od mostu u ČOV až po jez elektrárny v Jablonném nad Orlicí je chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán. Úsek od jezu u elektrárny v Jablonném nad Orlicí až po horní hranici revíru je vyhlášen jako muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi

 

 

453 104   Orlice Tichá 7 – MO Těchonín                      7 km 8 ha Od jezu elektrárny a mechanických česlí z MVE v Sobkovicích až po jez MVE v Celném. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru je vyhlášeno muškařské pásmo. Chráněné rybí pásmo je v úseku 100 m nad a 100 m pod soutokem Orlice a Těchonínského potoka. Zákaz vstupu na rovnané hráze po celém toku revíru. Lipan podhorní je hájen celoročně.

 

453 067   Orlice Tichá 8 – MO Králíky                       16 km 11 ha Od jezu MVE v Celném až k pramenům je na celém úseku vyhlášeno muškařské pásmo. Potok Lípa do revíru nepatří – je samostatným chovným revírem. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Malá retenční nádrž v k.ú. Králíky není součástí revíru 453 067 Tichá Orlice. Lov na nádrži zakázán.

 

453 102   Perlový potok 1 – MO Havlíčkův Brod      28 km 6 ha Od vtoku do Sázavy až k rybníku Valchák ve Věži. Dále Lučický potok od vtoku do Sázavy až k silnici Havlíčkův Brod – Praha. Přítoky jsou chovné

 • lov ryb zakázán.

 

453 068   Petříkovský potok 1 – MO Trutnov             9 km 3 ha

Od vtoku do Úpy v Poříčí u Trutnova až k pramenům. Celý revír je chovný

 • lov ryb zakázán.

453 069   Pilníkovský potok 1 – MO Trutnov       18 km 4,56 ha

Od vtoku do Labe u Nových Zámků až k pramenům. Přítoky jsou chovné

 • lov ryb zakázán. K revíru patří Starobucký potok po soutok s potokem Dolnickým. Od mostu silnice Pilníkov – Vlčice až k pramenům je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. K revíru patří nádrž – podrevír:
 • Vlčice-Hrádeček(Peklo III) v ú.   Hrádeček          1,1 ha

 

453 070 Pstružný potok 1 P – MO Lipnice nad Sázavou  4 km 2 ha  Revír tvoří přítoky a zatopené kamenolomy v povodí revíru. Chovné úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou vyznačeny.

 

453 071   Rokytenka 1 – MO Kunvald v Čechách       9 km 5 ha Od vtoku do Divoké Orlice v Žamberku až k soutoku s levostranným přítokem potoka Hvězdná poblíž mostu silnice Kunvald v Čechách – Rokytnice v Orlických horách. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 107   Rokytenka 2 – MO Rokytnice v Orlických horách    8 km 2  ha

Od soutoku s potokem Hvězdná poblíž mostu silnice Kunvald v Čechách

– Rokytnice v Orlických horách až k rozcestí v Horní Rokytnici na Říčky

– Bartošovice  v  Orlických  horách.  v  Horní  Rokytnici.  Pramenná  část  a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 074 Sázava 15 P – MO Přibyslav                          28 km 4 ha Od jezu továrny Amylon v Ronově nad Sázavou po horní splav v Poříčí a přítoky Sázavy 15:

– Bystřice až k rybníku v k.ú. Brzkov

– Macourovský potok po Jitkov

Chovné úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou vyznačeny.

 

453 076   Stěnava 1 P – MO Broumov                        10 km 8 ha Od státní hranice u Otovic až ke vtoku Heřmánkovického potoka. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Heřmánkovický potok do revíru nepatří. Potok protékající osadou Studená Voda do Polska do revíru nepatří.

 

453 109   Stěnava 2 – MO Broumov                             8 km 2 ha Od vtoku Heřmánkovického potoka až k jezu balírny v Jetřichově. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 077   Stěnava 3 – MO Meziměstí                         5 km 4,7 ha Od jezu v Jetřichově až ke státní hranici, kde řeka vtéká do ČR z Polska. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 090   Stříbrný potok 1 – MO Hradec Králové       8 km 3 ha Od mostu u koupaliště Stříbrný rybník až k hrázi rybníka Výskyt a Bělečský potok od ústí do Stříbrného potoka až k mostu silnice Bělečko – Krňovice. Pramenná část a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na rybníku Běleč je lov ryb povolen jen na umělé nástrahy (muška, třpytka)

 

453 078   Svitava 6 – MO Svitavy                                23 km 6 ha Od jezu ve Stvolové (bývalý Peclův mlýn) po výpusť Dolního rybníka ve Svitavách.

 

453 080   Trotina 2 P – MO Dvůr Králové nad Labem  22 km 6 ha Od soutoku Trotiny s levostranným přítokem Hustířanka až k pramenům.   K revíru patří všechny přítoky obou potoků Trotina a Hustířanka. Lovné úseky jsou vyznačeny tabulemi, ostatní části jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 081   Třebovka 1 P – MO Česká Třebová         26 km 9,2 ha Od ústí Třebovky do Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí až po rybník Vidlák        v k.ú. Opatov. Pramenná část revíru je chovná mimo potok Knapovský, který patří k revíru TICHÁ ORLICE 4. Ostatní přítoky Třebovky jsou chovné. Rybník Hvězda do revíru nepatří.

 

453 082   Třebůvka 2 P – MO Moravská Třebová      22 km 7 ha Hlavní tok řeky Třebůvky od jezu pod soutokem s Kunčinským potokem až k pramenům u obce Křenov, včetně potoků Kunčinský, Udánský, Stříbrný, Pacovka, Teplice a Dlouhá Loučka. Všechny ostatní přítoky jsou chovné

 1. lov ryb zakázán.

 

453 083   Úpa 5 – MO Trutnov                                   15 km 35 ha Od ústí Lhoteckého potoka do Úpy v Poříčí u Trutnova až k silničnímu mostu silnice Trutnov – Jánské Lázně v k.ú.Svoboda nad Úpou. Na úseku  v Trutnově od nového mostu u zimních lázní k novému mostu u ČD je vyhlášená chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán.  Od 1.9. zákaz brodění od nového mostu u ČD po starý silniční most silnice Trutnov – Jánské  Lázně  v  k.ú.Svoboda  nad  Úpou.  Potoky  Petříkovský a Líčná do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry.

K revíru patří nádrž:

 • Za Komínem 1 ha

 

453 084   Úpa 6 – MO Horní Maršov                           7 km 13 ha Od silničního mostu v k.ú. Svoboda nad Úpou až k soutoku Malé a Velké Úpy.

K revíru patří:

nádrž Albeřická               v k.ú.   Maršov                       0,8 ha Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu z opěrných zdí.

 

453 086   Úsobský potok 1 – MO Havlíčkův Brod    18 km 4 ha Od ústí do Sázavy v Klanečné až k obci Úsobí a přítok (Nohavický) od Skorkovského rybníka v k.ú. Herálec. Chovné úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou vyznačeny.

 

453 098   Válovický potok 1 – MO Česká Skalice       8 km 1 ha Od vtoku do Úpy v Třebešově až k pramenům. Se všemi přítoky, odstavnými rameny, tůněmi, odvodňovacími i zavodňovacími kanály a zatopenými propadlinami v povodí revíru. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

 

453 087   Vazovecký potok 1 – MO Turnov                 3 km 1 ha MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Turnov. Od ústí do Jizery nad Turnovem až k pramenům. Na celém revíru je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

 

453 085   Velká Úpa 1 – MO Horní Maršov                 10 km 5 ha Od soutoku s Malou Úpou až k pramenům. Malá Úpa do revíru nepatří – je samostatným revírem. Zákaz lovu z opěrných zdí. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek revíru od skalního jezu v Peci pod Sněžkou u hotelu Úpa až k pramenům je chovný – lov ryb zakázán. Lov povolen od 16. 4. do 31. 8.

 

453 089   Vošmenda 1 – MO Semily                             6 km 2 ha Od ústí do Horské Kamenice až k pramenům. Celý revír je chovný – lov   ryb zakázán.

 

453 091   Zdobnice 1 – MO Vamberk                        17 km 12 ha Od ústí do Divoké Orlice u Doudleb nad Orlicí až k jezu bývalého Jarošova mlýna v Pěčíně. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 092 Zdobnice 2 – MO Rokytnice v Orlických horách  22 km 7 ha  Od jezu bývalého Jarošova mlýna až po křižovatku v obci Zdobnice, směr Deštné a Čertův Důl. Od této křižovatky v obci Zdobnice až k pramenům lov ryb zakázán. Do revíru dále patří potok Říčka, a to v úseku od soutoku řeky Zdobnice a potoku Říčka až po křižovatku v obci Říčky v Orlických horách, směr Zdobnice v Orlických horách a lyžařský areál. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

K revíru patří nádrže:

U Nůnů                             v k.ú.   Prostřední Rokytnice           0,2 ha

U Mlynáře                                   Prostřední Rokytnice             0,1 ha

 

453 093   Zlatý potok 1 P – MO Opočno                      9 km 4 ha Zlatý potok od bývalého splavu Opařišťského mlýna až k bývalému mlýnu 200 m nad lomem v k.ú. Masty a Mlýnský náhon od ústí odpadní struhy z Podchlumského rybníka až k jezu v Cháborech. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

453 094   Žabinec 1 – MO Havlíčkův Brod                10 km 2 ha

Od vtoku do nádrže Žabinec až k obci Okrouhlička. Přítoky jsou chovné

 • lov ryb zakázán.

453 095   Žejbro 1 P – MO Chrast                                      25 km

Od vtoku do Novohradky u Hrochova Týnce až k pramenům.

 

453 096   Židovka 1 – MO Hronov                                 9 km 2 ha Na revíru lov ryb povolen od mostu v obci Vysoká Srbská až po soutok Židovky s Metují.

 

                           Metodické pokyny a informace

METODICKÝ POKYN PRO ZÁPIS DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ V PŘEHLEDU O ÚLOVCÍCH

 

Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků datum lovu a číslo rybářského revíru.

Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné nebo osmimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.

V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.

Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.

Příklad:

Revír 451 075 Stěnava

Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na podrevír tohoto revíru – nádrž č. 2 Kolonie, kde ulovil kapra (45 cm, hmotnost 2,2 kg). V Evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně:

Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 451 075 Stěnava 1, jeho podrevírech č. 2 – Kolonie, č. 3 – Punerův, na revíru č. 451 058 Orlice 1 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vypadat následovně:

Postup v případě vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)

Pokud držitel povolenky k lovu ryb vyplní všechny řádky v Evidenci docházek a úlovků nebo v Sumáři docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu), může si bezplatně vyžádat u příslušné MO ČRS nový úlovkový lístek.

 

Metodický návod pro postup

členů Českého rybářského svazu

při zjištění havárie v čistotě vod

                                     

1) V případě zjištění havárie volá člen ČRS bezplatné telefonní číslo 112 a odebere do čisté a řádně vypláchnuté nádoby (vyplachuje se nejméně 3x  odebíranou vodou) vzorek znečištěné vody v množství nejméně  2 litry. Případně  odebere i vzorky  mrtvých ryb, které předá zodpovědnému funkcionáři MO ČRS nebo pracovníkům územního svazu ČRS.

Hospodář MO ČRS nebo jeho zástupce zajistí vše ostatní:

2) Uvědomí telefonicky  sekretariát Východočeského územního svazu ČRS, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 na telefonní  čísla 495214940, 495220582, 602467315.  Zde je služba v pracovní dny, v mimopracovní dny  je nutno nechat vzkaz na záznamníku.

3) Uvědomí telefonicky příslušné pracoviště České inspekce životního prostředí, divize ochrany vod – pohotovost – mobil 731405 205. Pro většinu kraje je sídlo   inspekce v Hradci Králové na telefonních číslech 495773111 nebo 495773405, pro povodí Sázavy v Havlíčkově Brodě na telefonním čísle 569496144, 731405166, 731405188, pro povodí Jizery v Liberci na telefonním čísle 485340888, 723083437, pro povodí Moravy v Olomouci na telefonním čísle 585206543, 731405265.

4) Uvědomí funkcionáře příslušné místní organizace ČRS.

5) Uvědomí příslušný městský  úřad, odbor životního prostředí.

6) Uvědomí podniky Povodí, na většině kraje to je Povodí Labe, jehož sídlo  je v Hradci Králové a telefonní číslo je 495088111. V povodí Moravy je to podnik Povodí Moravy  se sídlem v Brně. Pro povodí Sázavy to je podnik  Povodí Vltavy se sídlem v Praze.

7) Odebere nové vzorky za účasti příslušníka policie nebo jiné úřední osoby. Vzorky se musejí odebrat v místě znečištění, nad tímto místem, v určité vzdálenosti pod tímto místem a na všech  přítocích nad místem znečištění, případně na jiných místech dle úvahy. Množství vody na jeden vzorek musí být minimálně 2 litry. O odběru vzorků musí být vypracován protokol, který podrobně popisuje všechny okolnosti odběru, a tento protokol musí všichni účástníci podepsat. Vzorek se pak zabezpečí tak, aby nedošlo k pochybnostem o jeho záměně (převázáním lepící páskou a její podepsání či orazítkování v místě švu) a okamžitě se expeduje do vhodné laboratoře, nejlépe do laboratoře podniku Povodí Labe v Hradci Králové nebo laboratoře  Výzkumného ústavu rybářského  a hydrobiologického ve Vodňanech.

 

POMOCNÉ ÚDAJE O DÉLKÁCH

A HMOTNOSTI VYBRANÝCH DRUHŮ RYB

 

amur bílý (Ctenopharyngodon idella)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

50 1,38 71 3,97 87 7,30
52 1,55 72 4,14 88 7,56
54 1,74 73 4,31 89 7,82
56 1,94 74 4,49 90 8,09
58 2,16 75 4,68 91 8,36
60 2,39 76 4,87 92 8,64
61 2,51 77 5,06 93 8,93
62 2,64 78 5,26 94 9,22
63 2,77 79 5,47 95 9,52
64 2,90 80 5,68 96 9,82
65 3,04 81 5,89 97 10,13
66 3,18 82 6,11 98 10,45
67 3,33 83 6,34 99 10,77
68 3,48 84 6,57 100 11,10
69 3,64 85 6,81    
70 3,80 86 7,06    

 

 

 

candát obecný (Sander lucioperca)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

45 0,83 53 1,39 65 2,65
46 0,89 54 1,47 70 3,35
47 0,95 55 1,56 75 4,16
48 1,02 56 1,65 80 5,10
49 1,08 57 1,75 85 6,18
50 1,16 58 1,85 90 7,41
51 1,23 59 1,95 95 8,79
52 1,31 60 2,06 100 10,33

 

 

 

cejn velký (Abramis brama)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

15 0,03 40 0,76 54 1,96
20 0,08 42 0,89 56 2,20
23 0,13 44 1,03 59 2,60
25 0,17 45 1,10 61 2,89
28 0,25 46 1,18 63 3,20
30 0,31 47 1,27 66 3,71
32 0,37 48 1,35 68 4,08
34 0,45 49 1,44    
36 0,54 50 1,54    
38 0,65 52 1,74    

 

 

 

kapr obecný (Cyprinus carpio)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

35 0,70 46 1,68 57 3,37
36 0,76 47 1,81 58 3,57
37 0,83 48 1,93 59 3,77
38 0,91 49 2,07 60 3,98
39 0,99 50 2,21 65 5,16
40 1,07 51 2,35 70 6,56
41 1,16 52 2,50 75 8,20
42 1,25 53 2,66 80 10,10
43 1,35 54 2,83 90 14,79
44 1,46 55 3,00    
45 1,57 56 3,18    

 

 

 

lipan podhorní (Thymallus thymallus)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

30 0,21 37 0,39 44 0,67
31 0,23 38 0,43 45 0,72
32 0,25 39 0,46 46 0,77
33 0,28 40 0,50 47 0,82
34 0,30 41 0,54 50 1,00
35 0,33 42 0,58 55 1,34
36 0,36 43 0,62    

 

 

 

lín obecný (Tinca tinca)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

20 0,12 40 0,98 52

 

2,18
23 0,18 42 1,14 54 2,45
25 0,24 44 1,31 56 2,74
28 0,33 45 1,41 59 3,21
30 0,41 46 1,50 61 3,55
32 0,50 47 1,61 63 3,92
34 0,60 48 1,71 66 4,51
36 0,71 49 1,82 68 4,94
38 0,84 50 1,94    

 

 

 

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

25 0,21 33 0,44 41 0,79
26 0,22 34 0,47 42 0,84
27 0,25 35 0,51 43 0,91
28 0,27 36 0,55 44 0,96
29 0,30 37 0,60 45 1,04
30 0,32 38 0,65 46 1,11
31 0,36 39 0,70 47 1,14
32 0,40 40 0,74 50 1,39

 

 

 

pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

25 0,16 33 0,34 41 0,61
26 0,17 34 0,36 42 0,65
27 0,19 35 0,39 43 0,70
28 0,21 36 0,42 44 0,74
29 0,25 37 0,46 45 0,80
30 0,25 38 0,50 46 0,85
31 0,28 39 0,54 47 0,88
32 0,31 40 0,57 50 1,07

 

 

 

sumec velký (Silurus glanis)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

70 2,25 110 8,80 180 38,89
75 2,77 120 11,44 190 45,78
80 3,37 130 14,57 200 53,44
85 4,04 140 18,22 210 61,92
90 4,80 150 22,43 220 71,25
95 5,56 160 27,26 230 81,48
100 6,60 170 32,73 240 92,64

 

 

 

štika obecná (Esox lucius)
Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

Celková

délka

(cm)

Hmot-

nost

(kg)

50 0,86 58 1,37 85 4,50
51 0,91 59 1,44 90 5,37
52 0,97 60 1,52 95 6,36
53 1,03 61 1,60 100 7,46
54 1,09 65 1,95 110 10,04
55 1,16 70 2,45 120 13,17
56 1,22 75 3,04    
57 1,29 80 3,72